Η Διάσταση του Γυναικείου Φύλου στην Αρχιτεκτονική | Ερευνητική εργασία από την Ειρήνη Μιχαέλα Σαπουνά

text in EN, GR

Η ερευνητική εργασία της Ειρήνης Μιχαέλας Σαπουνά εξετάζει τη θέση της γυναίκας στο χώρο της αρχιτεκτονικής σήμερα, στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής πρακτικής.

-κείμενο από τη δημιουργό

Η παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί μία έρευνα αρχειακής μορφής, με σκοπό την ανάδειξη της διάστασης μεταξύ των δύο φύλων στο χώρο της Αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. Η έρευνα δε σχετίζεται με το αρχιτεκτονικό έργο των γυναικών, αλλά με τη θέση της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα.

Αρχικά, αναπτύσσεται μέσω σχετικής βιβλιογραφίας το πλαίσιο της κοινωνικής θέσης του γυναικείου φύλου και έπειτα το θεωρητικό πλαίσιο μεταφράζεται μέσω ερευνών, σε μία οπτικοποίηση ποσοστών. Η παρουσίαση των ποσοστών της έρευνας δεν έχει πρόθεση να δημιουργήσει αντιπαράθεση μεταξύ των φύλων, αλλά αποσκοπεί στην έρευνα σχετικά με τη μελέτη της διάστασης αυτών.

Μέσω της παράθεσης στοιχείων και συμπερασμάτων, σκοπός της έρευνας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης.

Η θέση της γυναίκας δίνεται πλέον με στατιστική ακρίβεια σχετικά με τη συμμετοχή της σε όλα τα στάδια των ακαδημαϊκών σπουδών μέχρι το χώρο εργασίας. Ειδικότερα, μελετήθηκαν τα ποσοτικά αρχεία σχετικά με τους φοιτητές προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου και στη συνέχεια του διδακτικού προσωπικού των αρχιτεκτονικών σχολών της Ελλάδας. Τέλος, έγινε αποδελτίωση δεδομένων βασικού φορέα για να δοθούν στοιχεία σχετικά με το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην Ελλάδα.

Η μελέτη των στοιχείων αυτών θα υποδείξει τη χαμηλή σε ποσοστά συμμετοχή των γυναικών σε επιστημονικά πεδία και την άνιση μεταχείριση που τις εμποδίζουν να έχουν πρόσβαση σε ηγετικές θέσεις και την ικανότητα προαγωγής λόγω της γυάλινης οροφής.

Σκοπός της εργασίας είναι η γνωστοποίηση αυτών των ανισοτήτων έτσι ώστε να αποτελέσει μέρος της έρευνας φύλου και βάση για περαιτέρω έρευνες.

Στοιχεία έργου
Τίτλος εργασίας  Η Διάσταση του Γυναικείου Φύλου στην Αρχιτεκτονική
Φοιτήτρια  Ειρήνη-Μιχαέλα Σαπουνά 
Επιβλέπουσα  ‘Ιρις Λυκουριώτη 
Σχολή  Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςResearch thesis by Eirini-Michaela Sapouna studies the position of women in the filed of architecture nowadays in Europe and especially in Greece during the architectural education and practise.

-text by the author

The present research project is an archival research, aiming to highlight the gender dimension in the field of Architectural Engineering in Europe and especially in Greece. The research is not related to women’s architectural work, but to the position of women during their education and the profession as an architect. Initially, the framework of the social position of the female gender is developed through relevant literature and then, from a theoretical framework, it is translated through surveys into a visualization of percentages.

The presentation of the survey percentages is not intended to create a gender controversy, but is intended to research the gender gap. Through the presentation of data and conclusions, the purpose of the research is to create a framework for assessing the current situation.

The position of women is now given with statistical precision in terms of their participation in all stages of academic studies to their work place. In particular, quantitative records on undergraduate, postgraduate and doctoral students and then the teaching staff of the architecture schools in Greece were studied. Finally, data from a key institution was extracted in order to provide data on the profession of Architectural Engineering in Greece.

A study of this data will highlight the low participation of women in scientific fields and the unequal treatment that prevents them from accessing leadership positions and the ability to be promoted due to the glass ceiling.

DENISE SCOTT BROWN AND ROBERT VENTURI. PHOTOGRAPHY GEORGE POHL.

The purpose of this paper is to highlight these inequalities so that they can be used as part of gender research and as a basis for further research.

LINA BO BARDI IN THE GLASS HOUSE, 1952. PHOTOGRAPHY BY CHICO ALBUQUERQUE.
LINA BO BARDI IN THE 1960S, WHILE VISITING THE SÃO PAULO MUSEUM OF ART CONSTRUCTION SITE ON AVENIDA PAULISTA. PHOTO SOURCE: BARDI INSTITUTE COLLECTION.
SKETCH BY EIRINI-MICHAELA SAPOUNA.
SKETCH BY EIRINI-MICHAELA SAPOUNA.

Facts & Credits
Project title  The Female Dimension in Architecture
Student  Eirini-Michaela Sapouna 
Supervisor  Iris Lykourioti
Institution  School of Architecture, University of Thessaly Διαβάστε ολόκληρο το τεύχος, εδώ!

Read the entire thesis, here!


RELATED ARTICLES