"Νεκρόπολις" | Διπλωματική εργασία σχεδιασμού απο τη Μαρία Φουστάνου

Η διπλωματική εργασία της Μαρίας Φουστάνου, ασχολείται με το νεκρό τόπο των λιπασμάτων, στην τοποθεσία του παλαιού εργοστασίου στη Δραπετσώνα.

-text by the authors

Τα υπάρχοντα κτήρια και κατασκευές επανερμηνεύονται και αξιοποιούνται ως αντικείμενα στα οποία έχουν μπει “πρόσθετα μέλη” για να ενισχυθεί η εμπειρία και το βίωμα του νεκροταφείου τους.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη σκηνογραφία ενός νεκρού τόπου|κόσμου όπου ο άνθρωπος έχει μια δευτερεύουσα ύπαρξη.

Καλείται να διασχίσει το νέο τοπίο μέσω της γραμμικής χάραξης που το ορίζει, συναντώντας στην πορεία αντικείμενα και ατμόσφαιρες που συνδυάζουν τα λιπάσματα του τότε με το τοπίο του σήμερα.

Στο σήμερα ορίζεται από τον χαρακτήρα του άγριου εγκαταλελειμμένου τοπίου, με σκληρά και αχνά όρια γύρω από αυτό. Επομένως, στόχος της παρέμβασης δεν είναι η εξευγένιση του, αλλά η επανακατοίκηση και επανερμηνεία του.

Διατηρούμε την ατμφόσφαιρα των στοιχειών βιομηχανικής αρχιτεκτονικής σε κατάσταση ερειπίου καθώς και την επαφή με τη θάλασσα. Ακόμη, επαναφέρουμε τη σύνδεση με την πόλη σημειακά.

Credits & Details

Τύπος εργου: Διπλωματική εργασία

Φοιτήτρια: Μαρία Φουστάνου

Επιωλέπων: Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος

Πανεπιστήμιο: Πανεπιστήμιο Πατρών, τμημα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ημερομηνία: Ιούνιος 2022


The synthesis of Necropolis, which is the diploma thesis project of Maria Foustanou, is about the abanded factory, placed at the coast of Drapetsona.

-text by the authors

The existing buildings and structures are reinterpreted and utilized as objects with “added parts“, in order to enhance the experience of their cemetery.

In other words it is the scenography of a dead place–world, where the human has a secondary existence. They have to cross the new place – environment through a linear delineation that defines it, crossing over objects and atmospheres that combine the old “Lipasmata” with the new.

Now the place is defined by the character of a wild, abandoned place, with rigid and faint boundaries around it. Therefore, the aim of the intervention is not its gentrification, but its’ resettlement and reinterpretation.

We maintain the atmosphere of the elements of the industrial architecture in a situation of ruin and also the connection with the sea. Finally, we bring back the connection to the city at points.

Plans

Credits & Details

Project type: Diploma thesis project

Student: Maria Foustanou

Supervisor: Leonidas Papalampropoulos

University: University of Patras 

Date: June 2022


RELATED ARTICLES