Η Γενεαλογία των πολεοδομικών έργων του Kenzo Tange | Eρευνητική εργασία από τον Θεόφιλο Παπαγεωργίου

Στην παρούσα ερευνητική εργασία αναλύονται πέντε πολεοδομικά έργα του Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kenzo Tange από το 1950 έως το 1970. Η έρευνα εστιάζει κυρίως στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες ενός έργου με πρωτοποριακές συνθετικές αρχές, που  εντοπίζονται σε πέντε εμβληματικές προτάσεις του. Μέσα από την μελέτη των συγκεκριμένων προτάσεων επιδιώκεται να κατανοηθεί η άποψη του Tange για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, η μέθοδος σχεδιασμού του, και να εντοπιστούν στοιχεία της φιλοσοφίας του, καθώς ο ίδιος χρησιμοποιούσε την αρχιτεκτονική για τη δημιουργία συμβόλων σε διαφορετικές κλίμακες.

-text by the authors

Μέσα από την αναζήτηση για θέμα στο πλαίσιο της διάλεξης, ξεκίνησε μία μελέτη γύρω από τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Kenzo Tange. Ο Kenzo Tange (4 Σεπτεμβρίου 1913 – 22 Μαρτίου 2005) είναι ένας από τους κορυφαίους αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα καθώς κατέχει σημαντική θέση στον τομέα της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, όχι μόνο στην Ιαπωνία, αλλά και παγκοσμίως. Η Ιαπωνία μάλιστα χώρισε την ιστορία της αρχιτεκτονικής της σε δύο μέρη: πριν και μετά τον Tange.

Η αρχιτεκτονική του δράση διήρκησε για 60 χρόνια και το 1987 τιμήθηκε με το βραβείο αρχιτεκτονικής Pritzker. Χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του είναι ο συνδυασμός παραδοσιακής ιαπωνικής αρχιτεκτονικής με στοιχεία καθαρά μοντέρνα. Ο Tange ήταν ένας από τους εμπνευστές του κινήματος του μεταβολισμού, ωστόσο ο ίδιος δεν δήλωνε ποτέ μεταβολιστής.

Στην παρούσα ερευνητική εργασία αναλύονται πέντε πολεοδομικά έργα του από το 1950 έως το 1970. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την συγκεκριμένη περίοδο του έργου του ως την πιο παραγωγική του. Τα έργα αναλύονται με χρονολογική σειρά και είναι τόσο θεωρητικά όσο και υλοποιημένα.

Μέσα από την μελέτη των συγκεκριμένων προτάσεων επιδιώκεται να κατανοηθεί η άποψη του Tange για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, η μέθοδος σχεδιασμού του, και να εντοπιστούν στοιχεία της φιλοσοφίας του, καθώς ο ίδιος χρησιμοποιούσε την αρχιτεκτονική για τη δημιουργία συμβόλων σε διαφορετικές κλίμακες.

Αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε η ανάλυση και η ερμηνεία του πολεοδομικού έργου του αρχιτέκτονα. Η έρευνα εστιάζει κυρίως στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες ενός έργου με πρωτοποριακές συνθετικές αρχές, που εντοπίζονται σε πέντε εμβληματικές προτάσεις του. Μέσα από την έρευνα και την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε αρχικά εξετάστηκαν τα στοιχεία που συντέλεσαν στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής ταυτότητας του έργου του και το κατέστησαν παγκόσμια γνωστό. Αφορμή αποτέλεσε η χρήση της αρχιτεκτονικής με σκοπό την δημιουργία συμβόλων σε πολεοδομική κλίμακα εκφράζοντας πάντα μια βαθιά συγγένεια με την παραδοσιακή Ιαπωνική αρχιτεκτονική.

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στο στάδιο της ανάλυσης είναι μέσα από βιβλιογραφικές πηγές, περιοδικά , δημοσιεύσεις του ίδιου του αρχιτέκτονα, οπτικο-ακουστικό υλικό, συνεντεύξεις,  καθώς και σχέδια για την κατανόηση και την ερμηνεία του έργου. Τα σχέδια αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την αποκωδικοποίηση της αντιληπτικής οργάνωσης του χώρου. Ως μελέτες περίπτωσης, εξετάζονται οι πέντε σημαντικότερες πολεοδομικές προτάσεις του: το Μνημείο για την Μείζονα Σφαίρα Συν ευημερίας  της  Ανατολικής Ασίας 1942, το Μνημείο Ειρήνης της Χιροσίμα 1951, το Tokyo Bay Plan 1960, το σχέδιο ανοικοδόμησης των Σκοπίων 1965 και το πολεοδομικό σχέδιο για την OSAKA EXPO 1970.

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρη την ερευνητική εργασία εδώ

Credits & Details

Tίτλος έργου: Η Γενεαλογία των πολεοδομικών έργων του Kenzo Tange: Από την προπολεμική περίοδο μέχρι την παγκόσμια EXPO

Τύπος έργου: Ερευνητική Εργασία

Φοιτητής: Θεόφιλος Παπαγεωργίου

Επιβλέπων: Τηλέμαχος Ανδριανόπουλος

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2022

Πανεπιστημιακό ίδρυμα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών


The research object was the analysis and interpretation of the urban planning work of the architect. The research mainly focuses on the characteristics and particularities of a project with innovative compositional principles found in five of its emblematic propositions. Through the research and analysis carried out initially, the elements that contributed to the formation of the unique architectural identity of his work and made it known worldwide were examined.

-text by the authors

Through the search for a topic in the context of the lecture, a study the Japanese architect Kenzo Tange began. Kenzo Tange (September 4, 1913 – March 22, 2005) is one of the leading architects of the 20th century as he holds an important position in the field of modern architecture, not only in Japan, but also worldwide. Japan even divided the history of its architecture into two parts: before and after Tange. His architectural activity lasted for 60 years and in 1987 he was awarded the Pritzker Architecture Prize.

A characteristic of its architecture is the combination of traditional Japanese architecture with purely modern elements. Tange was one of the initiators of the metabolism movement, however he never claimed to be a metabolist. In this research paper, five of his urban planning projects from 1950 to 1970 are analyzed. He characterizes this specific period of his work as his most productive.

The projects are analyzed in chronological order and are both theoretical and implemented. Through the study of the specific proposals, it is sought to understand Tange’s point of view on urban planning, his planning method, and to identify elements of his philosophy, as he used architecture to create symbols at different scales.

The object of research was the analysis and interpretation of the urban planning work of the architect. The research mainly focuses on the characteristics and particularities of a project with innovative compositional principles found in five of its emblematic propositions. Through the research and analysis carried out initially, the elements that contributed to the formation of the special architectural identity of his work and made it known worldwide were examined.

The occasion was the use of architecture in order to create symbols on an urban planning scale, always expressing a deep affinity with traditional Japanese architecture. The methodology adopted in the analysis stage is through bibliographic sources, magazines, publications of the architect himself, audio-visual material, interviews, as well as plans for the understanding and interpretation of the work.

The plans formed the background for the decoding of the perceptual organization of the space. As case studies, his five most important urban planning proposals are examined: the Monument to the Greater East Asian Prosperity Sphere 1942, the Hiroshima Peace Memorial 1951, the Tokyo Bay Plan 1960, the reconstruction plan for Skopje 1965 and the urban plan for OSAKA EXPO 1970.

You can read the whole research thesis project here

Credits & Details

Project title: The Genealogy of Kenzo Tange’s Urban Projects: From the Pre-War Period to global EXPO

Project type: Research thesis

Student: Theofilos Papageorgiou

Supervisor: Tilemachos Andrianopoulos

Date: September 2022

University: National Technical University of Athens, Architecture School


RELATED ARTICLES