Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας Ηπείρου: Ανασχεδιασμός και Επανάχρηση του πρώην Γεωργικού Σταθμού Ιωαννίνων | Διπλωματική εργασία από τις Αθανασία Κλούρα και Εμμανουέλα Μυρτάκη

text in EN, GR

Στόχος της εργασίας από την Αθανασία Κλούρα και την Εμμανουέλα Μυρτάκη αποτελεί ο σχεδιασμός του Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας Ηπείρου στην έκταση του πρώην Γεωργικού Σταθμού Ιωαννίνων, μέσω του οποίου το κοινό θα έρχεται σε επαφή με τις αγροτικές δραστηριότητες και τη φύση. Παράλληλα θα αποτελεί κέντρο έρευνας με τις απαραίτητες υποδομές. Ακόμα, η δημιουργία ενός πνεύμονα πρασίνου και η δημιουργία πόλου έλξης τόσο για τους κατοίκους της πόλης όσο για τους επισκέπτες της αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της πρότασης.

-text by the authors

H περιοχή μελέτης βρίσκεται νοτιοδυτικά της λίμνης Παμβώτιδας και η υφιστάμενη κατάσταση διαμορφώνεται από πέντε ιστορικές φάσεις, ξεκινώντας από την ίδρυση του αρχικά Γεωργοκτηνοτροφικoύ Σταθμού Ιωαννίνων το 1914.    

ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο σχεδιασμός οργανώνεται σε τρία επίπεδα.

Συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο δίνεται έμφαση στην ομαλή μετάβαση από το αστικό τοπίο στο πάρκο και στη σύνδεση με την πόλη, στο δεύτερο επίπεδο στην επαφή των επισκεπτών με τις αγροτικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πάρκο και στο τρίτο επίπεδο στην επαναφορά του φυσικού τοπίου. Ο διαχωρισμός των επιπέδων διακρίνεται και στη χάραξη των διαδρομών, που σχεδιάζονται όλο και πιο ελεύθερα προς το τρίτο επίπεδο. Τα σκληρά όρια της έκτασης καταργούνται και ορίζονται σημεία όπου διαμορφώνονται οι βασικές προσβάσεις.

Για τον σχεδιασμό των δημόσιων χρήσεων του Πάρκου Αγροτικής Καινοτομίας, επιλέγεται το νοτιοδυτικό κεντρικό τμήμα του Σταθμού που περιλαμβάνει τα κτίρια εκείνα που δύνανται κατόπιν αξιολόγησης να φιλοξενήσουν τις νέες χρήσεις. Αυτά είναι οι τρεις μονάδες που χρησιμοποιούνταν ως ορνιθώνες και βρίσκονται σε στρατηγική θέση στην έκταση μελέτης, το κτίριο διοίκησης, η κατοικία και το ιπποστάσιο. Τα κτίρια αυτά παρουσιάζουν κοινά τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, ενώ η παθολογία που παρουσιάζουν οφείλονται κυρίως στην ελλιπή συντήρησή τους. Τα υπόλοιπα δομήματα αποτελούν εφήμερα κτίσματα ή χαρακτηρίζονται σε κακή κατάσταση.

ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ_ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

Αρχικά κατανέμονται οι χρήσεις στο υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα ώστε να διαπιστωθούν οι ανάγκες που προκύπτουν για τη δημιουργία νέων κελυφών. Συγκεκριμένα, στους ορνιθώνες χωροθετούνται τα περίπτερα ενημέρωσης κατά την είσοδο των επισκεπτών στην περιοχή. Στο κτίριο της διοίκησης και στο κτίριο κατοικιών των οικότροφων προτείνεται η επαναφορά των αρχικών χρήσεων, οι οποίες μέσω του ανασχεδιασμού του εσωτερικού θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των συγκεκριμένων λειτουργιών. Στο ιπποστάσιο τοποθετείται μία καφετέρια-εστιατόριο καθώς βρίσκεται σε μια στρατηγική κεντρική θέση στην περιοχή μελέτης.

ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Για την ανάπτυξη της ζώνης έρευνας και των εργαστηρίων για τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά προτείνεται η δημιουργία νέας κτιριακής δομής εκατέρωθεν της οποίας τοποθετείται από τη μία πλευρά η υπαίθρια αγορά τοπικών προϊόντων και από την άλλη, κήποι με αρωματικά φυτά. Ως προς τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, χαράζονται οι βασικοί άξονες, βάσει των κεντρικών εισόδων στην έκταση και των αξόνων των ιστορικών κτιρίων. Στην αλληλοτομία των αξόνων δημιουργείται ένας “πράσινος κόμβος” που αποτελεί το κεντρικό ξέφωτο της διαμόρφωσης.

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΟΜΒΟΣ-ΞΕΦΩΤΟ

Ως προς την κατασκευαστική τεχνολογία των νέων επεμβάσεων επιλέγεται ως δομικό υλικό το ξύλο καθώς συνδυάζει την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Credits & Details

Τίτλος έργου: «Πάρκο Αγροτικής Καινοτομίας Ηπείρου: Ανασχεδιασμός και Επανάχρηση του πρώην Γεωργικού Σταθμού Ιωαννίνων»

Τύπος έργου: Διπλωματική εργασία

Πανεπιστημιακό ίδρυμα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιβλέποντες: Δούση Μαρία, Απότσος Σταύρος (βοηθός)

Φοιτήτριες: Κλούρα Αθανασία, Μυρτάκη Εμμανουέλα

Ημερομηνία: Ιούλιος 2022


The aim of the project, by Athanasia Kloura and Emmanouela Myrtaki is the design of the Epirus Agricultural Innovation Park, in the area of the former Agricultural Research Station of Ioannina, through which the public will get in touch with agricultural activities and nature. Importantly, it will become a center of research with the necessary amenities. In addition, it will be a “green lung” and a pole of attraction, for both the citizens and visitors.

-text by the authors

The area is located southwest of Lake Pamvotida, marked by five historical phases, beginning with the foundation of the Agricultural Research Station of Ioannina in 1914.

LOCAL PRODUCTS OPEN MARKET

The design proposal is organized into three levels.

In the first level, the emphasis is given to the smooth transition from the cityscape to the park and to the connection with the city; in the second level, the aim is to inspire the visitors for agricultural activities which will be developed in the park and, finally, in the third level to the restoration of the physical environment.

AROMATIC PLANTS GARDENS

The segregation of the levels can be distinguished in designing the paths, which are drawn more freely towards the third level. The hard borders are abolished and new points define the new basic accesses. Regarding the designing of the public zones of the Innovation Agricultural Park, the southwest center part of the Station is selected, because it includes buildings that can be restored in order to acquire new uses.

ADMINISTRATION BUILDING

These buildings are the three units that were used as barns and they are in a strategic position in the designing area, the administration building, the residence, and the horse barn. They all have similar typological and morphological characteristics and their pathology is due to deficient conservation. The other buildings in this part are temporary constructions or they are in bad condition.

CAFE-RESTAURANT

First of all, the proposed uses are allocated in the existing building stock in order to find out the needs for making new shells. The former barns are transformed into information pavilions for visitors. In the administration building and the residence, we suggest the reinstatement of the fundamental uses which via the redesigning of the interior, will respond to the contemporary requirements. The horse barn is made into a restaurant café bar because it’s located in a strategic part.

RESEARCH CENTER FOR AROMATIC PLANTS

For the development of the zone of research and laboratories for the aromatic and pharmaceutical plants, we create a new building on either side there is an outdoor marketplace placed with local products and gardens with aromatic plants. About the configuration of the outdoor space, the main axes are designed in relation to the main entrances and the historical axes of the buildings. At the intersection of these axes a “green hub” is created and it is the center “glade” of the park.

RESEARCH CENTER_INTERIOR

In relation to the construction technology of the new operations, the structural material chosen is wood, since it combines technology and sustainability.

Plans

STRATEGIC DESIGN
RESIDENCE_AXONOMETRIC

ADMINISTRATION BUILDING_SECTION
GUESTS BUILDING_SECTION
CAFE-RESTAURANT_SECTION
RESEARCH CENTER_SECTION

Credits & Details

Project title: “Agricultural Innovation Park of Epirus: Redesigning and Reusing the former Agricultural Research Station of Ioannina”

Project type: Diploma thesis project

University: School of Architecture, Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki

Supervisors: Dousi Maria, Apotsos Stavros

Students: Kloura Athanasia, Myrtaki Emmanouela

Date: July 2022


RELATED ARTICLES