text in EN, GR

Η Design Ambassador παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία Materiality Consulting για τη “Δημιουργία Περιεχομένου Υπηρεσίας”.
-κείμενο Νικόλας Μπαρελιέ, Materiality & Style Specialist, Design Ambassador

“Τι περιμένει ο εκάστοτε αρχιτέκτονας ή designer από κάθε εκπρόσωπο εταιρίας που τον/την επισκέπτεται στο γραφείο του για ενημέρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας ή συλλογής υλικών?”

Οι ρυθμοί σε ένα σύγχρονο, ενεργό αρχιτεκτονικό γραφείο είναι τέτοιοι που αφήνουν ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για ενημέρωση νέων προϊόντων και τεχνολογιών από εκπροσώπους εταιριών του κλάδου των υλικών. Ο χρόνος αυτός, τις περισσότερες φορές, δεν είναι ποιοτικός, καθώς αποτελεί συνήθως το “χαλαρωτικό διάλειμμα” του κάθε αρχιτέκτονα και δεν ενδείκνυται για την εντύπωση οποιασδήποτε πληροφορίας. Ένα άλλο πρόβλημα, που συναντάται συνήθως, είναι η έλλειψη “κοινής γλώσσας επικοινωνίας”, ανάμεσα στον αρχιτέκτονα/σχεδιαστή και τον εκπρόσωπο της κάθε εταιρίας, ο οποίος μπορεί να έχει εξειδίκευση σε διάφορα υλικά και τεχνικές τους προδιαγραφές αλλά αδυνατεί, τις περισσότερες φορές, να εμφυσήσει στον αρχιτέκτονα τις πληροφορίες αυτές με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Όσον αφορά στην ανάγκη ενημέρωσης και κατανόησης των διαθέσιμων υλικών από τον κάθε αρχιτέκτονα με στόχο την χρήση τους σε κάποιο πρότζεκτ, είναι επιτακτική, καθώς το κατάλληλο υλικό μέσα σε ένα χώρο, αποτελεί μέσο με το οποίο μπορεί να ταυτιστεί πιο εύκολα ο εκάστοτε επισκέπτης, μέσω της αμεσότητας που προσφέρει η όραση και η αφή, διευκολύνοντας έτσι την “θετική εντύπωση” για όλο το οικοδόμημα και αποτελώντας ένα πρώτο βήμα στην κατανόηση της αρχιτεκτονικής του σύνθεσης.  

Ένα άλλο ζήτημα που χρήζει διαχείρισης είναι ο όγκος των υλικών που μια εταιρία διαθέτει, τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά, ομολογουμένως, δεν παρουσιάζουν το ίδιο ενδιαφέρον για μια παρουσίαση σε ένα αρχιτεκτονικό γραφείο. Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη ενός “φιλτραρίσματος” στον όγκο των υλικών που οι εταιρίες μπορούν να διαθέσουν, με βασικό γνώμονα το ενδεχόμενο “αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον” που τα υλικά αυτά δύνανται να προκαλέσουν, καθώς και τις πιθανές τους χρήσεις στο χώρο.

NIKOLAS BARELIER,  MATERIALITY & STYLE SPECIALIST, DESIGN AMBASSADOR

Ελλείψει χρόνου, επομένως, η ενημέρωση οφείλει να είναι επιμελώς στοχευμένη, για “φιλτραρισμένα” υλικά που είναι ιδιαίτερα, καινοτόμα, πρωτοποριακά, από κορυφαίες εταιρίες του χώρου που μπορούν να υποστηρίξουν projects ανεξαρτήτου κλίμακας. Μια ακόμα σημαντική παράμετρος, είναι η στοχευμένη πληροφόρηση υλικών που αφορούν κάποιο τρέχον πρότζεκτ του γραφείου, καθώς και η συμβουλή επιλογής συγκεκριμένων υλικών σύμφωνα, πάντα, με την αισθητική υπόσταση και το ύφος που ο designer ή αρχιτέκτονας του γραφείου θέλει να εμφυσήσει στο έργο αυτό. Επομένως, χρειάζεται ένα άτομο που να είναι σε θέση να κατανοήσει τις ανάγκες αυτές και να δώσει τη βέλτιστη λύση στο “ζήτημα υλικότητας” που, ενδεχομένως, προκύπτει.

Η Design Ambassador, μέσω του επιλεγμένου δικτύου της από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου των υλικών και της συνεχούς παρουσίας της στις διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, προσφέρει σε αρχιτέκτονες και σχεδιαστές υπηρεσίες Συμβουλής Υλικών (Materiality Consulting) σε διάφορα projects.

MARBLE

The Design Ambassador presents Materiality Consulting.
-text Nikolas Barelier

“What does an architect or designer expect from any company’s representative who pays him/her a visit in his/her office to inform him/her over a service or a material collection?”

The rythm in an contemporary, active architectural firm is such that leaves minimum free time for information on new products and technologies from representatives of the material industry companies. This time, most of the times, is not “quality time”, as it is usually the “relaxing break” of the architect and is not appropriate for impressing any information. Another problem that is commonly encountered, is the lack of a “common language of communication” between the architect/designer and the representative of each company, who may be specialized in different materials and their technical specifications but fails, most of the times, to pass the architect this information in the best possible way. Regarding the need of information and understanding the available materials from each architect in order to use them in a project, it is imperative, as the appropriate material within a space is a means by which each visitor can easily be identified through the immediacy of vision and touch, thereby facilitating a “positive impression” of the whole building and constituting a first step in understanding its architectural synthesis.

ARPAFENIX

Another worth managing issue is the volume of materials a company of this specific field provides, which may all be useful but, admittedly, do not have the same interest for a presentation at an architectural firm. Therefore, there is an urgent need to “filter” the volume of materials that companies can provide, according to the “architectural interest” that these materials are able to cause, as well as their potential uses in space.

CORTEN

In the absence of time, therefore, the presentation must be meticulously targeted for “filtered” materials that are highly innovative, from leading companies of the field that can support projects of any scale. Another important parameter is the targeted information of materials related to a current project of the firm, as well as the consulting on selecting specific materials, always according to the aesthetic hypostasis and style that the designer or architect of the firm wants implant in this project. Consequentially, it takes a person who is going to be able to understand these needs and provide the best solution to the “materiality issue” that may arise.

The Design Ambassador, through its selected network of leading companies in the field of materiality along with its constant presence in all international major material exhibitions, can offer architects and designers consulting conscerning the choice of materials in various projects.


RELATED ARTICLES