text in EN, GR

Towards Intersectional Justice | Αποδομώντας δομές καταπίεσης
Δημιουργώντας χώρους χωρίς αποκλεισμούς μέσω πρακτικών ενδυνάμωσης και επανόρθωσης
Ιανουάριος 16-17, 2021

Τι και ποιος έχει σημασία στην αρχιτεκτονική;

Ποιες φωνές ακούγονται μέσα στο δομημένο περιβάλλον και μέσω καταγεγραμμένων ιστοριών;

Πώς και από ποιον επέρχεται η αλλαγή;

Η τέταρτη διαδικτυακή εκδήλωση της ECOWEEK, η οποία στοχεύει στην αλλαγή των συνηθειών των ανθρώπων και την προώθηση της αειφορίας, θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 16-17, 2021. Η 48-ωρη διαδικτυακή εκδήλωση θα εστιάσει στις σχέσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και των κοινωνικών φραγμών, θα ενισχύσει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και γράφουμε σε σχέση με την αρχιτεκτονική. Πλήθος γυναικών με διαφορετικά εκπαιδευτικά υπόβαθρα και πεδία εφαρμογής, θα μιλήσουν από διαφορετικές τοποθεσίες και θα συζητήσουν για θέματα σχετικά με την αρχιτεκτονική και την κοινωνική δικαιοσύνη, την αποικιοκρατική κληρονομιά και την αποικιοποίηση, τους προσφυγικούς καταυλισμούς  και τις εγκαταστάσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, τον δημόσιο χώρο και τον φεμινισμό, τους περιβαλλοντικούς και εργατικούς φραγμούς. Μέσω μιας σειράς από ηλεκτρονικές διαλέξεις και πάνελ συζητήσεων, και μια σειρά από θεωρητικά και εφαρμοσμένα εργαστήρια (στον χώρο σας), απώτερος στόχος είναι μια ενδυναμωτική και ανοιχτή εμπειρία, η οποία θα οδηγήσει στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε σχετικά με την αειφορία, την ανθεκτικότητα και την κλιματική προσαρμογή, μέσω του αειφορικού σχεδιασμού και του placemaking  στις σημερινές κοινωνίες.

Η ECOWEEK είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και της προώθησης των αρχών της κοινωνικής και περιβαλλοντικής αειφορίας μέσω του σχεδιασμού. Από το 2005, η ECOWEEK έχει αναπτύξει προγράμματα σε 17 χώρες και έχει ένα δίκτυο μελών σε 56 χώρες. Τα εργαστήρια της ECOWEEK απευθύνονται σε νέους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, μέσω καινοτόμων πρακτικών και αειφόρου σχεδιασμού, όπως τα πράσινα κτίρια, και οι αρχές του placemaking, που οραματίζονται και αναπλάθουν το δημόσιο χώρο.

Τη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση επιμελείται η Maria Luisa Palumbo, αρχιτεκτόνισσα, ερευνήτρια και εκπαιδεύτρια, με βάση τη Ρώμη της Ιταλίας και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Arkansas Rome Program, το Πανεπιστήμιο La Sapienza, τους GBC Italia Chapter Lazio και τους Rebel Architette. Φοιτητές και επαγγελματίες θα μοιραστούν την γνώση και εμπειρία τους ώστε να ενθαρρύνουν μια νέα προσέγγιση της αειφορίας στην αρχιτεκτονική, βαθιά ριζωμένη στην αναζήτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η ECOWEEK θα φιλοξενήσει τους Suad Amiry, Esra Akcan, Sandi Hilal, Francesca Perani, Francesco Bedeschi, Alessio Battistella, Nasrin Mohiti Asli, Aslihan Gunhan, Consuelo Lollobrigida, Francesca Riccardo, Alessandra Battisti, Alessandro Melis και Anna Chiara Cimoli. Χάρη στη πολυτομεακή τους προσέγγιση, η συνεισφορά τους θα αναπτύξει τη συζήτηση σχετικά με τη θέση της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού ως κριτικοί τομείς στην ικανότητα αντιμετώπισης και αποδόμησης διαφορετικών δομών βίας και καταπίεσης στις οποίες ζούμε: από την πατριαρχία μέχρι την αποικιοκρατία και τα καθεστώτα εκμετάλλευσης. Εμπνευσμένοι από τους κορυφαίους αυτούς επαγγελματίες, ας δημιουργήσουμε χώρους χωρίς αποκλεισμούς, με πρακτικές που ενδυναμώνουν και επανορθώνουν.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και απαιτεί εγγραφή εδώ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email εδώ 

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ 


Towards Intersectional Justice | Unbuilding structures of oppression
Making space for inclusive, empowering and reparative practices

January 16 – 17, 2021

What, and who, matters in architecture?

Which voices speak through the built landscape and through its written histories?

How, and from whom, is change generated?

This is the fourth of a series of online events by ECOWEEK, an NGO with the mission to change people’s habits and promote sustainability. The 48-hours virtual event will focus on the intersections between environmental and social struggles, to challenge, once again and with more strength, the way we think, talk and write about architecture. A large number of women architects, talking from multiple locations and from different research-grounds, will discuss about architecture and transitional justice, colonial heritage and decolonization, refugee camps and humanitarian settlements, public space and feminism, environmental and labor struggles. Going through a session of virtual lectures and panel discussions, and a session of virtual theoretical and ‘hands-on’ (from your desk) workshops, we aim to offer an eye-opening and empowering experience, in order to change the way we think about sustainability, resilience, and climate adaptation, through sustainable design and placemaking in today’s world.

ECOWEEK is an NGO with the mission to raise environmental awareness and to promote the principles of social and environmental sustainability through design. Since 2005, ECOWEEK has developed programs in 17 countries and a network in 56 countries. ECOWEEK workshops engage young architects and designers, in innovative practices and sustainable design, green buildings, and placemaking, that re-imagine and re-shape public space.

This virtual ECOWEEK event is curated by Maria Luisa Palumbo, an architect, researcher and educator based in Rome, Italy, in collaboration with the University of Arkansas Rome Program, University La Sapienza, GBC Italia Chapter Lazio and Rebel Architette. Passionate and critical scholars and professionals will share their research and experience to foster a new approach to sustainability in architecture, one deeply rooted in the search for social justice.

ECOWEEK will host Suad Amiry, Esra Akcan, Sandi Hilal, Francesca Perani, Francesco Bedeschi, Alessio Battistella, Nasrin Mohiti Asli, Aslihan Gunhan, Consuelo Lollobrigida, Francesca Riccardo, Alessandra Battisti, Alessandro Melis and Anna Chiara Cimoli. Thanks to this multidisciplinary approach, their contribution will trigger a discussion on architecture and design as critical disciplines with the ability to tackle and unbuild the many structures of violence and oppression we live in: from patriarchy to colonial and exploitative regimes. Inspired by these leading professionals, we will make space for inclusive, empowering and reparative practices.

Participation is free of charge. You can register here 

Contact here 

Find more details here


RELATED ARTICLES