Ερευνητική Εργασία με τίτλο Digital Workflow από τον Σχεδιασμό στην Παραγωγή από την Ζωή Παπαδοπούλου

-κείμενο από τη συγγραφέα

Τα τελευταία χρόνια, οι πρόοδοι στον τομέα της σχεδίασης με τη βοήθεια του υπολογιστή (CAD) και της παραγωγής με τη βοήθεια υπολογιστή (CAM) έχουν αντίκτυπο στις πρακτικές σχεδιασμού  και κατασκευής κτιρίων (Kolarevic, 2001). Η τεχνολογία CAD/CAM άλλαξε την παραδοσιακή διαδικασία σχεδιασμού και εξελίχθηκε σε μια νέα διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής (Lim et al., 2006).

Τα εργαλεία CAD αύξησαν την εκφραστική και γεωμετρική ισχύ τους, για να δημιουργήσουν μια διαδικασία σχεδιασμού, κατά την οποία το μοντέλο του υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού (Achten and Joosen, 2003). Η παρούσα εργασία ερευνά την ψηφιακή ροή εργασίας μέσα από το πρίσμα του όρου “File to Factory”, ενώ διερευνά τις αλλαγές που προέκυψαν μέσω της μελέτης των νέων ψηφιακών διαδικασιών σχεδιασμού, παραγωγής και κατασκευής. Η μεθοδολογία της έρευνας αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο, αναλύεται η επιρροή των ψηφιακών μέσων στην διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής, καθώς και η επίδρασή τους στους παράγοντες που συμβάλλουν στην διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών, όπως αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στη σχετική βιβλιογραφία.

Με βάση τη μελέτη της βιβλιογραφίας, ιδιαίτερα σημαντική είναι η κατανόηση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αλλά και η εξέταση των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών των ψηφιακών μέσων (CAD/CAE/CAM), μέσα από αυτή. Στο δεύτερο επίπεδο παρατίθενται παραδείγματα αρχιτεκτονικών μελετών και επιχειρείται η προσέγγιση της πρακτικής πτυχής των ψηφιακών μέσων. Τέλος, μέσα από την παράλληλη μελέτη τόσο της βιβλιογραφίας όσο και των παραδειγμάτων η ερευνητική αυτή εργασία, κλείνει με την εξαγωγή και παρουσίαση των συμπερασμάτων που απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα.

Στοιχεία έργου

Τίτλος Έργου: Digital Workflow
Φοιτήτρια : Ζωή Παπαδοπούλου
Ημερομηνία :  Ιούνιος  2019
Επιβλέπουσα : Ιωάννα Συμεωνίδου
Σχολή : Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

-text by the author

The last few years, the advances in computer-aided design (CAD) and computer-aided manufacturing (CAM) technologies have an impact on building design and construction practices (Kolarevic, 2001). CAD/CAM technology had changed the traditional design process and grew into a new design and construction process. CAD tools are increasing their expressive and geometric power to create a design process in which the computer model can be used throughout the whole design process (Achten and Joosen, 2003).

This thesis explores the digital workflow from the perspective of the term File to Factory and examines the changes that have emerged through the study of new digital processes for design, production and manufacturing. Research methodology is developed on two levels.
At the first level, the influence of digital media on the design and manufacturing process is analyzed, as well as their impact on the factors contributing to the processes, as they have been developing in recent years in the relevant literature. Based on the bibliography study, it is particularly important to understand the process of architectural design and to study the features and functions of digital media (CAD / CAE / CAM) through it. The second level provides examples of architectural studies and attempts to approach the practical aspect of digital media. Finally, through the parallel study of both the bibliography and the examples, this research is closed by extracting and presenting the conclusions of the research questions.

Facts & Credits

Project Title: Digital Workflow
Students: Zoe Papadopoulou
Date: June 2019
Supervisor: J. Simeonidou
Insitution: Aristotle University of Thessaly


RELATED ARTICLES