Πολιτιστικό Κέντρο στο Τάρτου της Εσθονίας | Διπλωματική εργασία των Ευαγγελία Σοφοπούλου και Γαλήνη Φραγκουλίδου

text in EN, GR

Η Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού των Ευαγγελία Σοφοπούλου και Γαλήνη Φραγκουλίδου αφορά στη δημιουργία ενός Πολιτιστικού Κέντρου στο Τάρτου, μία πόλη στη νοτιοανατολική Εσθονία, αντλώντας το θέμα από έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του 2023.

Το συγκρότημα, συνολικού εμβαδού περίπου 25.000 τ.μ., απαρτίζεται από τις ακόλουθες λειτουργίες: βιβλιοθήκη, μουσείο, χώρο εκδηλώσεων και κινηματογράφο. Το δοθέν οικόπεδο αποτελεί ένα πάρκο στην καρδιά της πόλης, στα όρια με το ιστορικό κέντρο. Βρίσκεται σε εγγύτητα με τον ποταμό Emajogi που διασχίζει την πόλη, καθώς και με πλήθος πάρκων της ευρύτερης περιοχής διαμορφώνοντας έτσι ένα πλούσιο δίκτυο πρασίνου.

Το πάρκο χαρακτηρίζεται από περιμετρική υψηλή βλάστηση, εσωστρεφή χαρακτήρα και αξονικές χαράξεις.

Η παρούσα εργασία προτείνει ένα σχεδιασμό που δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα και την αίσθηση του πάρκου διατηρώντας την περιμετρική βλάστηση.

Παρά την εσωστρέφεια του οικοπέδου, επιτυγχάνεται η σύνδεση με την πόλη και τα πάρκα μέσω αξονικών διαδρομών.

Η σύνθεση διασπά τις λειτουργίες σε αυτόνομα κτίρια δημιουργώντας ένα συγκρότημα. Τα κτίρια αρθρώνονται γύρω από τα δύο κέντρα του πάρκου που πια μετατρέπονται σε πλατείες οι οποίες συνδέονται μέσω ενός διαμορφωμένου δημόσιου χώρου. 

Στοιχεία διαγωνισμού

○ Χώρα: Εσθονία
○ Πόλη: Τάρτου
○ Γεωγραφικό πλάτος: 58°22’50.23”N
○ Γεωγραφικό μήκος: 26°43’30.32”E
○ Κατηγορία κτιρίου: Πολιτιστικό Κέντρο
○ Εμβαδό οικοπέδου: 19.836 τ.μ. + υπόγειο πάρκινγκ 6.800 τ.μ. ○ Συνολική δομημένη επιφάνεια: 10,666 τ.μ.
○ Έτος διεξαγωγής διαγωνισμού: 2023

Λειτουργίες Πολιτιστικού Κέντρου

○ Βιβλιοθήκη: 7.067 τ.μ.
○ Μουσείο: 5.902 τ.μ.
○ Χώρος εκδηλώσεων: 2.326 τ.μ. ○ Γραφειακοί χώροι: 2.082 τ.μ.
○ Κινηματογράφος: 965 τ.μ.

 Στοιχεία έργου

Τίτλος εργασίας: Πολιτιστικό Κέντρο στο Τάρτου της Εσθονίας
Τυπολογία: Διπλωματική εργασία
Εξεταστική περίοδος: Φεβρουάριος 2024
Ομάδα φοιτητριών: Ευαγγελία Σοφοπούλου, Γαλήνη Φραγκουλίδου 
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Τσακαλίδου Βενετία
Σχολή: Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Kείμενο: από τις δημιουργούς


The Design Thesis from Evangelia Sofopoulou and Galini Fragkoulidouis is about the creation of a Cultural Centre in Tartu, a city in southeastern Estonia, taking the brief from an architectural competition in 2023.

The complex, with a total area of approximately 25,000 square meters, consists of the following functions: a library, a museum, an event centre and a cinema. The given land is a park in the heart of the city, on the border with the historical centre. It is located in proximity to the Emajogi river that runs through the city, as well as to numerous parks in the wider area, thus forming a rich green network.

The park is characterised by peripheral high vegetation, inward-looking character and axial engravings. This thesis proposes a design that does not alter the character and feel of the park while preserving the perimeter vegetation. Despite the introverted nature of the site, a connection to the city and parks through axial pathways is achieved. The composition breaks up the functions into independent buildings, creating a complex. The buildings are articulated around the two park centres which now become squares that are connected through a landscaped public space. 

Competition data

○ Country: Estonia
○ City: Tartu
○ Latitude: 58°22’50.23 “N
○ Longitude: 26°43’30.32 “E
○ Building category: Cultural Centre
○ Land area: 19.836 sq.m. + underground parking 6.800 sq.m. ○ Total built-up area: 10,666 sq.m.
○ Competition year: 2023

Cultural Centre functions

○ Library: 7.067 m2.
○ Museum: 5,902 m2
○ Event Centre: 2,326 m2 ○ Office space: 2,082 m2 ○ Cinema: 965 m2

Facts & Credits

Project title: Cultural Centre in Tartu, Estonia
Typology: Diploma thesis project
Academic semester: February 2024
Students: Evangelia Sofopoulou, Galini Fragkoulidou 
Supervisor: Venetia Tsakalidou
Institution: University School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki
Text: provided by the architects


RELATED ARTICLES