Women's Clinic in Ilisia | Lighting design by HUB Lighting and Innovation by Kafkas

text in EN, GR

Το HUB Lighting and Innovation by Kafkas, το νέο conceptual framework της εταιρείας, είναι αφιερωμένο στην αλληλεπίδραση με το φωτισμό μετατρέποντάς τον σε εμπειρία, καθώς η περιήγηση του επισκέπτη έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αναδείξει όχι μόνο φωτιστικά σώματα, αλλά και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

-κείμενο από τους δημιουργούς

Η ομάδα του HUB Lighting & Innovation by Kafkas ανέλαβε τη μελέτη φωτισμού ενός γυναικολογικού ιατρείου στο κέντρο της Αθήνας. Βασικός στόχος της πρότασης αποτέλεσε η διαμόρφωση ενός χώρου οικείου και φιλόξενου, τόσο για τους ασθενείς όσο και για το προσωπικό, που να ανατρέπει τη γενική αντίληψη ότι τα ιατρεία είναι χώροι ψυχροί και απόμακροι. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν φωτιστικά με θερμοκρασία χρώματος 3000k, ώστε να ευνοείται αυτή η συνθήκη. Το είδος του χώρου και οι ανάγκες που έπρεπε να εξυπηρετήσει καθόρισαν και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επιλογή του φωτισμού σε κάθε έναν από αυτούς.

Πιο συγκεκριμένα, στους χώρους αναμονής και στη ρεσεψιόν, επιλέχθηκε ένα σύστημα μαγνητικής ράγας για μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο αναμμάτων, το οποίο εξυπηρετεί κάθε φορά τις ανάγκες του χώρου, καθώς και χωνευτά σποτ (swap), τα οποία δίνουν ένα πιο δραματικό και ατμοσφαιρικό εφέ. Ταυτόχρονα, τα διακοσμητικά φωτιστικά συμπληρώνουν τον αρχιτεκτονικό φωτισμό, προσδίδοντας μια αίσθηση πολυτέλειας, αλλά και οικειότητας.

Οι χώροι των εξεταστηρίων απαιτούν πλούσιο και λειτουργικό φωτισμό. Για το λόγο αυτό, επιλέχθηκαν γραμμικά χωνευτά προφίλ (bright line), τα οποία να αποδίδουν ομοιόμορφο και διάχυτο φως.

Στους χώρους των γραφείων υπήρχε η ανάγκη για έναν πιο luxury φωτισμό. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε ένα custom γραμμικό χωνευτό φωτιστικό (black foster) για την απόδοση του γενικού φωτισμού, το οποίο έχει τη φωτεινή πηγή σε εσοχή και υψηλό UGR, στοιχεία που αποτρέπουν τη θάμβωση. Αυτό σε συνδυασμό με τον κρυφό φωτισμό στην οροφή, δημιούργησαν έναν ήπιο και ομοιόμορφο φωτισμό, που ευνοεί την ηρεμία και την εμπιστοσύνη, στοιχεία απαραίτητα για ένα ιατρείο. Τέλος, τα διακοσμητικά φωτιστικά συμπλήρωσαν το φωτισμό, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν την αίσθηση της πολυτέλειας που αποτέλεσε ζητούμενο του σχεδιασμού.

Σημαντικό στοιχείο του χώρου αποτέλεσαν οι πολλές εσοχές που διαθέτει και στις οποίες έχουν τοποθετηθεί γλυπτά, φυτά ή άλλα διακοσμητικά. Εκεί τοποθετήθηκαν μικρά χωνευτά σποτ με στενή δέσμη (shot) που στόχο είχαν να αναδείξουν τα στοιχεία αυτά και να τα καταστήσουν σημεία ενδιαφέροντος.

Facts & Credits

Τίτλος έργου: Γυναικολογικό Ιατρείο στα Ιλίσια

Τύπος έργου: Χώρος γραφείων

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Εσωτερικός σχεδιασμός: KenK Designers

Σχεδιασμός φωτισμού: HUB Lighting and Innovation by Kafkas

Φωτογραφία: Athina Souli


HUB Lighting and Innovation by Kafkas, the company’s new conceptual framework, is dedicated to the interaction with lighting, turning it into an experience, as the visitor’s tour is designed to highlight not only luminaires, but different aspects, values and a wide range of applications.

-text by the authors

 The HUB Lighting & Innovation by Kafkas team undertook the lighting design of a woman’s clinic in the center of Athens. The main objective of the study was to create a space that is familiar and welcoming, both for patients and staff, and that overturns the general perception that medical practices are cold and distant places.

For this reason, luminaires with a color temperature of 3000K were used to favor this condition. The type of space and the needs it had to serve determined the way in which the lighting was selected in each of them. More specifically, in the waiting areas and reception, a magnetic rail system was chosen for greater flexibility in terms of lighting, which serves the needs of the space each time, as well as recessed spots (swap), which give a more dramatic and atmospheric effect. At the same time, decorative luminaires complement the architectural lighting, giving a sense of luxury and intimacy.

The examination rooms require rich and functional lighting. For this reason, linear recessed profiles (bright line) were chosen to provide uniform and diffuse light.

In the office spaces there was a need for a more luxurious lighting. Thus, a custom linear recessed luminaire (black foster) was used to provide general lighting, which has the light source recessed and high UGR, elements that prevent glare.

This, combined with the concealed lighting in the ceiling, created a mild and uniform lighting that promotes calm and confidence, elements essential for a medical practice. Finally, the decorative fixtures complemented the lighting, while enhancing the sense of luxury that was the goal of the design.

 

An important element of the space were the many recesses in which sculptures, plants or other decorations have been placed. Small recessed spotlights with a narrow beam (shot) were placed there to highlight these elements and make them points of interest.

Facts & Credits

Project: Women’s Clinic in Ilisia

Category: Office Spaces

Area: Athens, Greece

Interior design: KenK Designers

Lighting design: HUB Lighting and Innovation by Kafkas

Photography: Athina Souli


RELATED ARTICLES