ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά την ανάπλαση της πλατείας Γαβριήλ Χαρίτου στη Ρόδο.
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας πλήρους πρότασης  για τη νέα διαμόρφωση της πλατείας. H πρόταση οφείλει να συνάδει με τις απαιτήσεις της τέχνης και της επιστήμης και τις αρχές του βιοκλιματικού, περιβαλλοντικού σχεδιασμού.
 
Στόχος του διαγωνισμού είναι η ανάπλαση της πλατείας, που με τον ιδιαίτερο μνημειακό χαρακτήρα και τις χαρακτηριστικές χουρμαδιές της, θα πρέπει να αποδοθεί στους πολίτες ως χώρος ιστορικής μνήμης και σύνδεσης παλαιών και νέων μορφών και κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της περιοχής και τη γειτνίαση με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον», ξενοδοχεία, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, Casino, αλλά και με το κτίριο του ενυδρείου στο βορά του νησιού.
 
Η πλατεία ως χώρος πράσινου περιπάτου, αναψυχής και υποδοχής πολιτιστικών και κοινωνικών γεγονότων, σε σύνδεση με το «Νεστορίδειο Μέλαθρον»,  θα πρέπει να είναι ένας ζωντανός οργανισμός καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3316/2005, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας.
 
Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν είναι προαπαιτούμενη η εγγραφή στο μητρώο μελετητών και η λήψη αντίστοιχης τάξης πτυχίου σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 39 και 40) του Ν. 3316/05. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές (χωρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής για οποιαδήποτε καταβολή πέραν των προβλεπόμενων βραβείων)
 
 
ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Διαγωνισμός χαρακτηρίζεται ως μιας κατηγορίας ανοικτός διαγωνισμός ιδεών ενός σταδίου κατά την έννοια του άρθρου 1 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υ.Π.Ε.ΚΑ. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική μελέτη και είναι στη κρίση του διαγωνιζόμενου να συνεργαστεί και με άλλες ειδικότητες
 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Θα συνεκτιμηθούν τα λειτουργικά, αισθητικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρότασης, η διασφάλιση του κοινόχρηστου, υπερτοπικού και δημόσιου χαρακτήρα του χώρου, η αναβάθμιση της εικόνας όλης της περιοχής, η πρωτοτυπία σε συνδυασμό με την πρακτικότητα και την οικονομία υλοποίησης της πρότασης, η αρμονική συνεργασία μεταξύ όλων των γύρω αρχιτεκτονικών στοιχείων ενδιαφέροντος και των σύγχρονων χρήσεων και απαιτήσεων ώστε η περιοχή μελέτης να αποτελέσει ζωντανό μέρος του οργανισμού της πόλης.
 
 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων ορίζεται η  19/10/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής. Δεκτές θα γίνουν και προτάσεις που θα αποσταλούν με ταχυδρομείο, ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών με ευθύνη του διαγωνιζόμενου για την έγκαιρη υποβολή τους  (η ημερομηνία παραλαβής της μελέτης από το ταχυδρομείο ή την ιδιωτική εταιρία δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας λήξης του διαγωνισμού).
 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο Διαγωνισμό θα απονεμηθούν τα παρακάτω χρηματικά βραβεία συνολικού ύψους € 20.000,000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα κατανεμηθούν ως εξής:
 
1ο  Βραβείο  (45% )   € 9.000 (εννέα χιλιάδες ευρώ)
2ο  Βραβείο  (33% )    € 6.600 (έξη χιλιάδες εξακόσια ευρώ)
3ο  Βραβείο  (22%)     € 4.400 (τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ)
Φορέας χρηματοδότησης της δαπάνης διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι ο Δήμος
Ρόδου. Με τη με αριθμό  77/4-4-16.απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  εγκρίθηκε η διάθεσης πίστωσης:  20.000 ευρώ στον Κ.Α. 30-7412.0066  ,Χρηματοδότηση  Ι.Π
 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Δεν προβλέπεται η ανάθεση μελέτης σε βραβευθείσα πρόταση από τη Διοργανώτρια Αρχή.
 
Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την προκήρυξη εδώ

RELATED ARTICLES