Δενδρόσπιτα | Διπλωματική εργασία από τον Αντώνη Ελεφάντη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία, θέτει τα δενδρόσπιτα στο κέντρο του ερευνητικού ερωτήματος, που μεταξύ άλλων προσπαθεί να υποστηρίξει ότι η κατοίκηση πάνω σε ένα δένδρο είναι η λύση. Μια λύση που τυχαίνει να απαντά ταυτόχρονα σε διαφορετικές ανησυχίες τόσο σε προσωπικό όσο και σε αρχιτεκτονικό, πολεοδομικό ή κοινωνικό επίπεδο.

-κείμενο από τους δημιουργούς

Κινούμενη σε πολλαπλές κλίμακες αναζητά ένα αρχιτεκτονικό όραμα που πιο πολύ ανοίγει διάλογο παρά υποστηρίζει τελικές σχεδιαστικές προτάσεις. Η Εργασία κινείται σε κύκλους όπου ιδέες, αντικείμενα, υλικά, χώροι και άνθρωποι συνδιαλέγονται ασταμάτητα, έχοντας ως μεθοδολογία την απόρριψη της γραμμικής πορείας του σχεδιασμού. Η Διπλωματική είναι ημερολόγιο, αρχείο, καταγραφή ιστοριών, μανιφέστο, αρχιτεκτονική μελέτη, κατασκευή, αφορμή για βόλτες, συζήτηση, χάρτης, ψυχοθεραπεία και καλλιτεχνική έκφραση, παιχνίδι αλλά και δουλειά.

Ως ιστορία λοιπόν, αποτελείται από 5 ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Συγκεκριμένα, στο Kεφάλαιο 1, υπάρχει η αρχική αναζήτηση του θέματος και της ερευνητικής προσέγγισης, της μεθοδολογίας σχεδιασμού και η αρχή της βιβλιογραφικής έρευνας.

Τα Σκίτσα Έμπνευσης & Κατανόησης, οι Μακέτες Διερεύνησης & Πειραματισμού και τα διάφορα Έντυπα, προσπαθούν να καταγράψουν τις πρώτες σκέψεις και αναφορές. Παρόλο που προσφέρουν πολλά δεν μπορούσαν να λύσουν την έλλειψη κτιριολογικού προγράμματος και τοπογραφικού.

Μια αληθινή κατασκευή ενός δενδρόσπιτου θα εξηγούσε το τι, το που και το πώς κατασκευάζεται κάτι τέτοιο.

Φυσικά το βασικό ερώτημα είναι: Γιατί Δενδρόσπιτα;

 

Έτσι, ως σημείο έναρξης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού ορίζεται το Κεφάλαιο 2, στο οποίο μελετήθηκε και κατασκευάστηκε μια πραγματική ξύλινη βάση ενός δενδρόσπιτου, μια μακέτα 1:1.

Η Πλατφόρμα στον Άμπλα χρηματοδοτήθηκε από φίλους και φίλες και κατασκευάστηκε στο Νεοχώρι Τυμφρηστού με τη συμβολή του Γιώργου Κουτσιούμπα και του Φάνη Κολοβού.

Στο Κεφάλαιο 3, επιχειρείται μια αφήγηση της εμπειρίας κατασκευής. Στο Ημερολόγιο Πλατφόρμας, κείμενο και φωτογραφίες προσπαθούν να αποδείξουν ότι όντως έγινε και να συγκρατήσουν τις πολύτιμες λεπτομέρειες αυτού του έργου.

Εδώ, τα εργαλεία είναι οι 14.000 λέξεις, οι 80 (τελικές) φωτογραφίες και η παραγωγή (σχεδιασμός, εκτύπωση, βιβλιοδεσία) του Ημερολογίου. Στη συνέχεια, έχοντας «τοπογραφικό», δοκιμάζονται διαφορετικές προτάσεις για ένα δενδρόσπιτο που στέκεται πάνω στην αληθινή πλατφόρμα.

Έτσι, στο Κεφάλαιο 4 πραγματοποιείται μια αρχιτεκτονική μελέτη ενός μικρού σπιτιού όπου ενσωματώνονται θεωρίες για τη μικρο-κατοίκηση, την ενεργειακή αυτονομία, την κατασκευή χωρίς «ειδικούς» κ.ά.

 Τα αρχιτεκτονικά προϊόντα που προκύπτουν, τα Ριζόχαρτα, τα Τελευταία Σχέδια Μελέτης και οι Τελικές Μακέτες Εργασίας, είναι ολοκληρωμένα αλλά ατελή. Στο τέλος (;) της Διπλωματικής, επιχειρείται μια εικαστική αναπαράσταση του αρχικού οράματος.

Στο Κεφάλαιο 5, τα Κολλάζ του Αστικού Δενδρόσπιτου και των Δενδρόσπιτο-Πόλεων προσπαθούν να συγκολλήσουν με αφαιρετικό τρόπο την κεντρική ιδέα για τα δενδρόσπιτα, τα περισσευούμενα υλικά και παραδείγματα ουτοπικής αρχιτεκτονικής του ‘60 και να ανατρέψουν το άγχος πριν την Παρουσίαση.

Τα παραδείγματα αντλούνται από την Ερευνητική Εργασία, Προς Μια Ουτοπική Αρχιτεκτονική: Ο Μετασχηματιστικός Ρόλος των Αναπαραστατικών Μέσων που εκπονήθηκε με τον Θωμά Σιδηρόγλου τον Φεβρουάριο του 2022. Όλα αυτά προσπαθούν πρωτίστως να ανοίξουν έναν διάλογο σε αστική και πολεοδομική κλίμακα, θέτοντας καίρια ερωτήματα και ενσωματώνοντας την ουτοπική σκέψη. Γίνονται στο τέλος αλλά ήταν η αρχή, τότε που η αναζήτηση ενός θέματος που να χωράει όλα αυτά ήταν η μόνη αγωνία. Και ευτυχώς, το θέμα βρέθηκε: Τα Δενδροσπιτα.

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου Δενδρόσπιτα

Τύπος έργου Διπλωματική εργασία

Πανεπιστημιακό ίδρυμα Αρχιτεκτονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Φοιτητής Αντώνης Ελεφάντης

Υπεύθυνος καθηγητής Δημήτριος Θωμόπουλος


This Diploma Thesis places tree houses at the centre of the research, which, among other things, tries to argue that living on a tree is the solution. A solution that responds to different concerns on a personal, architectural, urban and social level. Moving on multiple layers, it seeks an architectural vision mainly aiming to open a dialogue rather than support final design proposals.

-text by the authors

The Thesis moves in circles where ideas, objects, materials, spaces and people continuously interact, choosing as its methodology the rejection of the linear course of design from general to specific. The Diploma Thesis is a diary, archive, recording, manifesto, architectural study, construction, an occasion for walks, conversation, a map, psychotherapy, artistic expression, play but also work.

As a story, it consists of 5 Chapters.

Specifically, in Chapter 1, there’s the initial search for the topic and the research approach, the design methodology and the beginning of the bibliographic research.

Inspiration & Understanding Sketches, the Research & Experimentation Models and the various Documents, try to record the first thoughts, references and ideas. Although they offer a lot, they couldn’t solve the absence of a building program and a location. A real construction of a treehouse could explain the what, where and furthermore how such a thing is built.

Of course, the main question is: Why treehouses?

Thus, Chapter 2 is the starting point of the architectural design, in which a real wooden base of a treehouse was studied and built, a 1:1 model. The Platform in Amplas was financed by friends and built in Neohori, Tymfristos with the contribution of Giorgos Koutsioumpas and Fanis Kolovos.

In Chapter 3, an account of the personal experience of construction is attempted. In Platform Diary, text and photographs try to prove that it was done and to retain the details. Here, the tools are the 14,000 words, the 80 (final) photos and the production (design, printing, binding) of the Diary. Having a “site“, different proposals for a treehouse on this platform are tested.

Thus, in Chapter 4, an architectural study of a small house is carried out where theories about micro-living, energy autonomy, construction without “experts” etc. are integrated.

The resulting architectural products, the Tracing Papers, the “Last” Treehouse drawings and “Final” Study Models, are complete but imperfect. At the end (?) of the Thesis, a visual representation of the original vision is attempted.

 

In Chapter 5, the “Urban Treehouse and “Treehouse Cities attempt to collage abstractly together the central idea of treehouses, leftover materials and examples of utopian architecture from the 60s and subvert pre-Presentation anxiety. The examples are drawn from the Research Paper Towards a Utopian Architecture: The Transformative Role of Representational Means that was written with Thomas Sidiroglou in February 2022. All these primarily seek to open a dialogue on an urban and city planning level, posing key questions, and incorporating utopian thinking. They are done at the end, but they were the beginning, when the search for a theme to fit all of this was the only concern. And luckily, the topic was found: treehouses.

Facts & Credits

Project title Τreehouses

Project type Diploma thesis project

University Aristotle University of Thessaloniki, Architecture school

Students Antonis Elefantis 

Supervisor Dimitrios Thomopoulos


RELATED ARTICLES