Πρώτο βραβείο στο Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για τους κόμβους υποδομών διαχείρισης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα  | Μιχάλη Αναστασίου & Στέφανη Μισέρη

Στα πλαίσια της αειφόρους ανάπτυξης και υλοποίησης του «Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα», οι αρχιτέκτονες  Μιχάλη Αναστασίου και Στέφανη Μισέρη έλαβαν το α’ βραβείο στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ενός σταδίου, για την υλοποίηση των κόμβων υποδομών διαχείρισης του Πάρκου.
– κείμενο από τους αρχιτέκτονες

Οι αρχιτέκτονες Μιχάλη Αναστασίου και Στέφανη Μισέρη,  τηρώντας τις προδιαγραφές και όρους του διαγωνισμού, συνεργάστηκαν για τον σχεδιασμό δεκατεσσάρων (14) κόμβων με υποδομές διαχείρισης, ενημέρωσης και διευκολύνσεων, σε περιοχές ανέγερσης εγκεκριμένες από τις αρμόδιες αρχές.

Η αρχιτεκτονική προσέγγιση που υιοθετήθηκε από τους αρχιτέκτονες λαμβάνει υπόψην την προστασία και την ανάδειξη των φυσικών στοιχείων της περιοχής, όπως επίσης και την διαφύλαξη και την ενίσχυση των αισθητικών και πολιτιστικών αξιών της.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟ ΠΟΤΑΜΟ

Tο προτεινόμενο έργο απορρέει από μια σχεδιαστική προσέγγιση κοινού σχεδιασμού και κατασκευής, διασφαλίζοντας την προστασία των ευαίσθητων τοπικών οικοσυστημάτων από τις επιπτώσεις που μπορούν να προκληθούν από την ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα στην περιοχή.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟ ΠΟΤΑΜΟ, ΜΕ ΘΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

Στα πλαίσια του σχεδιασμού ενός έργου, του οποίου οι υποδομές θα έχουν την δυνατότητα να ανταποκρίνονται στους ιδιαίτερους περιβαλλοντικούς παράγοντες της περιοχής, μεγάλη σημασία δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του έργου, μπορούν να εξελιχθούν σε αρχιτεκτονικές ιδιότητες. Για παράδειγμα, το κέλυφος του κτηρίου καλύπτεται πλήρως από μεταλλική οροφή, προσφέροντας έτσι προστασία από τον ήλιο και τη βροχή, ενώ η πλατφόρμα δαπέδου είναι υπερυψωμένη και δεν έρχεται σε επαφή με το φυσικό έδαφος με αποτέλεσμα η βατή επιφάνεια να είναι αισθητά περιορισμένη. Αυτό επιτρέπει τη μερική ανάπτυξη βλάστησης κάτω από τους κόμβους και εξακολουθεί να είναι φιλόξενη για την τοπική πανίδα.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΘΕΑ ΠΛΗΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΛΑΡΑΣ-ΙΝΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Η επιδίωξη ευκολίας ως προς την κατασκευαστική διαδικασία καθώς επίσης η προσπάθεια ελαχιστοποίησης της αρνητικής επίδρασης των εργοταξίων στο χώρο υποδομών κατά τη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου, είναι επίσης δύο σημαντικοί παράγοντες που επηρέασαν τον τρόπο σχεδιασμού του έργου. Κρίθηκε αναγκαία η χρήση προκατασκευασμένων στοιχείων που θα συναρμολογούνται στο χώρο του έργου. Τα δομικά στοιχεία, εμπνευσμένα από την παραδοσιακή κυπριακή αρχιτεκτονική και φτιαγμένα από ξύλινα ‘βολίτζια’ και μεταλλικές ενώσεις, αποτελούν την κυρίως δομή του κτηρίου.

ΘΕΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΛΑΡΑΣ- ΙΝΝΕΙΑΣ

Ένας εξίσου σημαντικός παράγοντας ως προς τη σχεδίαση του έργου, αποτελεί η επιλογή δομικών υλικών που να μπορούν να είναι εναρμονισμένα με το φυσικό περιβάλλον. Στην εξωτερική πλευρά των τοίχων, εφαρμόζεται η χρήση μεταλλικής επένδυσης από οξειδωμένες επιφάνειες χαλκού, που θεωρήθηκε κατάλληλο για την ανθεκτικότητά του αλλά και για την ιδιότητά του να μεταβάλλεται δημιουργώντας διαφορετική απόχρωση στην πατίνα του με το πέρασμα του χρόνου.

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση και λειτουργικότητα των κόμβων, λήφθηκε υπόψη η ανάγκη οι χρήσεις να αποτελούνται από ανεξάρτητους χώρους, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Έτσι, οι
διάδρομοι διακίνησης μεταξύ των υποδομών δρουν και ως ανοιχτοί κοινόχρηστοι χώροι.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟ ΠΟΤΑΜΟ

Η προσπάθεια που καταβάλλεται στο σχεδιασμό τοπίου, γίνεται με επεμβάσεις ήπιες και αναστρέψιμες στο σύνολό τους, χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους που αφήνουν ελάχιστο αποτύπωμα στο τοπίο.

Προσβάσεις και σημεία ξεκούρασης στοχεύουν στην οργάνωση της διακίνησης των επισκεπτών και
στη χωροθέτηση των δραστηριοτήτων τους, ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση που θα μπορούσε να επιφέρει η
ανθρώπινη παρουσία στη φύση.

ΓΕΝΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΛΑΡΑΣ – ΙΝΝΕΙΑΣ

Εν κατακλείδι, η αρχιτεκτονική πρόταση, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Εθνικού Δασικού Πάρκου στον Ακάμα,
το οποίο θα περιλαμβάνει υποδομές που θα παρέχουν ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες, και από την άλλη
θα τηρούν όλες τις βασικές παραμέτρους που τέθηκαν, με στόχο οι κόμβοι να συνάδουν και να το ενισχύουν το
φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΨΕΙΣ
ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΙΟΣΚΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΚΟΜΒΩΝ

Στοιχεία έργου
Αρχιτέκτονες      Μιχάλης Αναστασίου / Στέφανη Μισέρη
Αρχιτέκτονας Τοπίου   Ελένη Τσιριντάνη
Πολιτικοί Μηχανικοί    Χριστόφορος Χριστοφή / Βαρνάβας Βαρνάβα
Ηλεκτρολόγοι/Μηχανολόγοι Μηχανικοί     Λούης Βακανάς     Η/Μ Συμβούλοι Μηχανικοί
Επιμετρητής Ποσοτήτων   Koupparis Christos and Associates
Ειδικός σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος    Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου


RELATED ARTICLES