Χωρικές Μετεγγραφες της ταινία “Στη Φωλιά του Κούκου”: Ένα περιβαλλοντικό Κέντρο στη Τσιμισκή 1 | Διπλωματική Εργασία από τις Χόλλαντ Ειρήνη & Καλλιπολίτη Μαρία

text in EN, GR

Στη διπλωματική τους εργασία η Ειρήνη Χόλλαντ και η Μαρία Καλλιπολίτη αντλούν έμπνευση από την ταινία “Στη Φωλιά του Κούκου”. Απομονώνουν τα χώρικα πρότυπα που παρουσιάζονται στην ταινία κι έπειτα μέσα από πειραματισμό οδηγούνται στην επανάχρηση μιας ημιτελούς πολυώροφης οικοδομής επί της οδου Τσιμισκής και στη δημιουργία ενός Περιβαλλοντικού Κέντρου με κύριο χαρακτηριστικό την ανοιχτότητα προς το χρήστη.

-κείμενο από τις δημιουργούς

Αφετηριακό ερέθισμα αυτής της εργασίας ήταν η επιθυμία για κατανόηση των ιδρυματικών χώρων εγκλεισμού, συγκεκριμένα των ψυχιατρικών κλινικών, και την σχέση τους με την
αρχιτεκτονική.

Αρχικός στόχος ήταν η χωρική ανάλυση μιας ταινίας και στη συνέχεια η διερεύνηση νέων χωρικών προτύπων τα οποία θα λειτουργούσαν ως αναφορά αλλά και ως εργαλεία σχεδιασμού στην παραγωγή νέων αρχιτεκτονικών προτάσεων.

Η ταινία που επιλέξαμε με τίτλο “Στη Φωλιά του Κούκου” και σε σκηνοθεσία Μίλος Φόρμαν, διαδραματίζεται σε μία τυπική ψυχιατρική κλινική όπου και ακολουθεί την ιστορία μιας ομάδας τροφίμων που βρίσκεται διαρκώς απέναντι στο καταπιεστικό κατεστημένο της κλινικής. Στην ταινία εντοπίζουμε πέντε βασικούς χώρους της κλινικής, στους οποίους οι ασθενείς περνάνε την μέρα τους : το day room, ο διάδρομος, ο χώρος ύπνου, το λουτρό και η αυλή. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω χώρων, βάση των χαρακτηριστικών τους, τον βαθμό επιτήρησης, τον τρόπο χρήσης του κάθε χώρου και την αλληλεπίδραση των ασθενών, δημιουργήσαμε ορισμένες αφαιρετικές απεικονίσεις τους οι οποίες λειτούργησαν ως βάση για 13 τρισδιάστατα μοντέλα.

Έπειτα, πειραματιστήκαμε με τις συνθέσεις των αρχικών μοντέλων. Αρχικά, τα στοιχίσαμε όπως αντιληφθήκαμε την θέση τους από την ταινία, δηλαδή πρώτα το λουτρό μετά τον χώρο ύπνου, έπειτα το day room και τέλος την αυλή. Στην συνέχεια, η θέση τους άρχισε να γίνεται πιο άναρχη καθώς έπαψε η συσχέτιση τους με τους χώρους της ταινίας.

Χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία σχεδιασμού όπως η εναλλαγή κλίμακας, η επανάληψη μοτίβων και η σύνθεση διαφορετικών μοτίβων.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναζητάμε ένα κέλυφος ώστε να εντάξουμε τα μοντέλα σε αυτό και να χρησιμοποιήσουμε τα νέα σχεδιαστικά εργαλεία στην αρχιτεκτονική πρόταση που προτείνουμε, χωρίς πλέον να επιδιώκεται κάποια συσχέτιση με την ταινία.

Το κτίριο που επιλέξαμε είναι η ημιτελής πολυώροφη οικοδομή στην οδό Τσιμισκή 1, στο οποίο δίνεται η χρήση του Περιβαλλοντικού Κέντρου λόγω της εκκωφαντικής έλλειψης πρασίνου στο κέντρο της πόλης.

Όσον αφορά την προγραμματική διάταξη, το ισόγειο χωρίζεται κατά μήκος σε μία στοά, όπου βρίσκεται μία αγορά, και σε μία μικρή πλατεία. Τα workshop και το εργαστήριο vertical farming τοποθετούνται σε δύο κατακόρυφους άξονες μεταξύ πρώτου και τέταρτου ορόφου. Στους τελευταίους ορόφους συναντάμε ένα σύμπλεγμα κήπων το οποίο λειτουργεί ως κάθετο πάρκο. Πρόκειται κατά βάση για ένα ανοιχτό κτίριο, με κλειστούς χώρους μόνο το εργαστήριο,τους χώρους προσωπικού, τις αίθουσες workshop και τους χώρους υγιεινής. Σχετικά με τα στάδια σχεδιασμού, αρχικά αφαιρούνται ορισμένα τμήματα πλάκας ώστε να επιτραπεί η βέλτιστη καλλιέργεια των φυτών και ο φωτισμός τους. Διατηρούνται οι δύο υφιστάμενοι κατακόρυφοι άξονες κίνησης, με κλιμακοστάσια και ανελκυστήρες και έπειτα προστίθεται μία διαδρομή που τυλίγει περιμετρικά το κτίριο σαν “κορδέλα” προσφέροντας στον επισκέπτη μια συνολική εμπειρία του κτιρίου.

Συνολικά, το εγχείρημα απέκτησε ερευνητικό χαρακτήρα πέρα από σχεδιαστικό. Με κάθε πειραματισμό αλλά και κάθε αποτυχία μετεξελισσόταν σε κάτι διαφορετικό, μη γνωρίζοντας ότι το τελικό στάδιο θα ήταν η επανάχρηση ενός κτιρίου.

Στο τέλος μέσα από την αποσύνθεση ενός τόσο σκληρού και αυστηρού χώρου όπως είναι μία ψυχιατρική κλινική δημιουργείται ένας χώρος πιο ανοιχτός, πιο ανθρώπινος και πιο φιλικός στον χρήστη.

Στοιχεία Έργου

Τίτλος έργου  Χωρικές Μετεγγραφες της ταινίας “Στη Φωλιά του Κούκου”:Ένα περιβαλλοντικό Κέντρο στη Τσιμισκή 1.
Τύπος έργου  Διπλωματική εργασία
Σχολή  Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φοιτήτριες  Χόλλαντ Ειρήνη, Καλλιπολίτη Μαρία
Επιβλέποντας  Παπαδημητρίου Σπυρίδων
Περίοδος  Σεπτέμβριος 2022


In this diploma thesis, Irini Holland and Maria Kallipoliti draw inspiration from the movie “In the Cuckoo’s Nest”. They isolate the rural standards presented in the film and then through experimentation they are led to the reuse of an unfinished building on Tsimiskis street and to design a Enviromental Center. 

-text by the authors

Starting point of this thesis was our desire to understand institutional confinement spaces, specifically psychiatric clinics, as well as their relationship with architecture.

Our initial goal was the spatial analysis of a film and also the investigation of new spatial patterns which would function as a reference and as planning tools in the production of new architectural proposals.

The film we chose, “In the Cuckoo’s Nest“, is directed by Milos Forman and takes place in a typical psychiatric clinic. It follows the story of an inmate group that is constantly facing the oppressive establishment of the clinic. In the film we identified five main areas of the clinic, in which the patients spend their day: the day room, the corridor, the sleeping area, the bathroom and the yard. Through the analysis of the above spaces, based on their characteristics, the degree of surveillance, the way each space is used and the interaction of
the patients, we created some abstract representations of the spaces. Based on those representations we created 13 3D models.

Next, we experimented by composing the original models. At first, we lined them up as we understood their position from the movie, first the bathroom, then the sleeping area, then the day room and finally the yard. Subsequently, the compositions began to become more anarchic as we stopped associating them with the film.

We used design tools such as scale switching, pattern repetition and composition of different patterns.

In the second part of this thesis, we searched for a shell to fit the models into. We used the design tools that we had previously created.

 

The proposal building is the unfinished multi-storey building at 1 Tsimiski Street, which is given the use of the Environmental Center due to the deafening lack of greenery in the city centre.

Regarding the programmatic arrangement, the ground floor is divided lengthwise into a market and a small square. The workshops and the vertical farming laboratories are placed on two vertical axes between the first and fourth floors. On the top floors we find a complex of gardens which functions as a vertical park. It is basically an open building, with only closed areas the laboratories, the staff areas, the workshop rooms and the sanitary areas.

Regarding the design stages, initially we removed parts of the floor to allow optimal plant cultivation and lighting. The two existing vertical movement axes are maintained, with stairwells and elevators, and then a route is added that wraps around the building like a “ribbon” offering the visitor an overall experience of the building.

Overall, the project took on a research character rather than a design one. With each experiment and each failure, it evolved into something different, not knowing that the final
stage would be the reuse of a building.

In conclusion, through the decomposition of such a harsh and strict space as a psychiatric clinic, a more open, more humane and more user-friendly space was created.

Facts & Credits

Project title  Spatial transcriptions of the film “One Flew Over The Cuckoo’s Nest”: An Environmental Center at Tsimiski 1
Project type  Diploma thesis
Students  Holland Irene, Kallipoliti Maria

Supervisor  Papadimitriou Spiros
University  Architecture School of A.U.Th
Date 
 September 2022


RELATED ARTICLES