SoundSpaces: Ηχητικές στάσεις στο βουνό του Πηλίου | Διπλωματική εργασία από την Αικατερίνη-Ειρήνη Κολιαμήτρα και τη Μάνθα Σακαβάλα

Αντικείμενο διαπραγμάτευσης της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, από την Αικατερίνη-Ειρήνη Κολιαμήτρα και τη Μάνθα Σακαβάλα αποτελεί μια πρόταση για ένα σύμπλεγμα από “ηχητικά” καταφύγια στο βουνό του Πηλίου. Τα καταφύγια έχουν τοποθετηθεί σε σημεία πάνω σε μονοπάτια που ήδη υπάρχουν, ώστε η πρόσβαση σε αυτά να είναι εφικτή για έναν πεζοπόρο, δημιουργώντας έτσι μια νέα διαδρομή.

-text by the authors

Μια σημαντική συνθήκη είναι η αντίληψη του τρέχοντος ηχοτοπίου στην εκάστοτε περιοχή. Έχουν επιλεχθεί τρία σημεία στο Πήλιο όπου θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση, και το καθένα από αυτά τα καταφύγια προσαρμόζεται στις διαφορετικές συνθήκες της υπάρχουσας φύσης, δηλαδή στο υψόμετρο, στην προσβασιμότητα του κάθε σημείου, αλλά και στο ηχοτοπίο της κάθε περιοχής.

Φράγμα “Παναγιώτικο” (Voices of nature) 

Το πρώτο σημείο βρίσκεται στο Φράγμα “Παναγιώτικο”, σε χαμηλό υψόμετρο και συγκεκριμένα στα 180 μέτρα, είναι εύκολα προσβάσιμο και το χαρακτηριστικό στοιχείο του είναι το νερό. Η βασική σχεδιαστική παρέμβαση στηρίζεται στην τοποθέτηση των acoustic mirrors (ακουστικοί καθρέφτες), και βάση αυτών οριοθετείται το σχήμα και η κατεύθυνση των κατασκευών σε εκείνο το περιβάλλον.

Μέσω της χρήσης αυτών των ηχητικών κατασκευών, καθίσταται εφικτό, ο επισκέπτης να μην μένει ποτέ μόνος, καθώς η φωνή του μπορεί να ακούγεται στην απέναντι όχθη ή να ακούει άλλους περιπατητές που βρίσκονται εκεί και συνομιλούν.

Φυσικά, μέσω των acoustic mirrors οι ήχοι των ζώων που κατοικούν εκεί, αλλά και οι ήχοι της περιβάλλουσας φύσης ενισχύονται στα αυτιά των περιπατητών.

Χάνια Πηλίου (Immerged in the forest)

 

Το δεύτερο σημείο βρίσκεται κοντά στα Χάνια Πηλίου, σε υψόμετρο 853 μέτρων, και αποτελεί ένα σημείο στην καρδιά του δάσους. Η σχεδιαστική κατεύθυνση αφορά τη δημιουργία μιας ηχητικής διαδρομής με την ένταξη ακουστικών χωνιών (megaphones) ως ηχητικές κατασκευές, κάθετη στο υπάρχον μονοπάτι.

Συγκεκριμένα, η επέμβαση εδώ, αποτελείται από έναν τεθλασμένο διάδρομο που καταλήγει σε δύο μεγάλα ακουστικά χωνιά, που ανοίγουν και κλείνουν στις δύο πλευρές τους.

Τρανό Ίσωμα (Form of silences)

Τελευταίο σημείο παρέμβασης αποτελεί το Τρανό Ίσωμα. Αυτό βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο (940 μέτρα), είναι το πιο δυσπρόσιτο και χαρακτηρίζεται από χαμηλή περιβάλλουσα φύση.

 

Στόχος ήταν η δημιουργία μιας απλής κατασκευής που εντάσσεται με ένα απλό τρόπο στο τοπίο χωρίς κάποια έντονη παρέμβαση σε αυτό. Εδώ δημιουργείται ένα μακρόστενο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, όπου η πίσω του πλευρά είναι θαμμένη μέσα στο έδαφος. Τοποθετούνται κυρτές επιφάνειες σε διάφορα σημεία του κτιρίου, οι οποίες έχουν άμεση επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ήχοι της περιβάλλουσας φύσης να ανακλώνται σε αυτές τις επιφάνειες και να ενισχύονται, κάνοντας τον επισκέπτη να εστιάσει στους ήχους που ακούει.

Η τελική πρόταση αποτελείται από το συνδυασμό, μιας αρχιτεκτονικής, που εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός πεζοπόρου, και μιας αρχιτεκτονικής που εξυπηρετεί διάφορους ηχητικούς και ακουστικούς σκοπούς. Σκοπό της παρούσας διπλωματικής, μέσω αυτής της σύζευξης, αποτελεί η δημιουργία χώρων εφοδιασμένων με τα απολύτως απαραίτητα για να φιλοξενήσουν έναν πεζοπόρο, καθώς και η επιβράδυνση του ατόμου, είτε μέσα σε αυτούς τους χώρους, είτε περιφερειακά τους.

Με το δεύτερο, δίνεται η επιλογή στον περιπατητή να σταματήσει και να καθίσει, ώστε να εστιάσει σε όσα ακούει να συμβαίνουν γύρω του, καθώς και σε όσα βλέπει. Μέσω ηχητικών τεχνασμάτων που εναρμονίστηκαν στην αρχιτεκτονική πρόταση, επεκτείνονται τα όρια των επεμβάσεων, δημιουργώντας χώρους χωρίς κάποια υλική υπόσταση.

Credits & Details

Tύπος έργου: Διπλωματική Εργασία

Hμερομηνία: Φεβρουάριος 2022

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: SoundSpaces: Ηχητικές στάσεις στο βουνό του Πηλίου

Φοιτήτριες: Κολιαμήτρα Αικατερίνη-Ειρήνη, Σακαβάλα Μάνθα

Επιβλέποντες: Μητρούλιας Γιώργος, Remy Nicolas

Πανεπιστήμιο: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


The subject of our diplomacy is a proposal for a complex of “sound” shelters in Pelion. The shelters have been placed in spots on paths that already exist, so that access to them is possible for a hiker, thus creating a new route. An important condition that has been taken, is the perception of the current soundspace in each area.

-text by the authors

Three points have been selected in Pelion where the intervention will take place, and each of these shelters adapts to the different conditions of the existing nature, the altitude, the accessibility of each point, but also to the soundspace of the area.

Panagiotiko Dam (Voices of nature)

The first point is located at the Dam “Panagiotiko“, at a low altitude and specifically at 180 meters, is easily accessible and its characteristic feature is the water.

The basic design intervention is based on the placement of acoustic mirrors, and based on them you delimit the shape and direction of the structures in that environment. Through the use of these sound constructions we manage the visitor never to be alone, as his voice can be heard on the opposite bank or he can hear other walkers who are there and talking. Of course, through acoustic mirrors the sounds of the animals that live there, but also the sounds of the surrounding nature are amplified in the ears of the walkers.

Chania Pelion (Immerged in the forest)

The second point is located near Chania Pelion, at an altitude of 853 meters, and is a point in the heart of the forest.

The design direction concerns the creation of a sound path with the integration of acoustic megaphones as sound constructions, perpendicular to the existing path. Specifically, our operation here consists of a zigzag corridor that ends in two large acoustic megaphones, which open and close on both sides.

Trano Isoma (Form of silences)

The last point of intervention is the Trano Isoma. This is located at the highest point (940 meters), is the most inaccessible and is characterized by low surrounding nature.

Main goal was to create a simple construction that integrates in a simple way into the landscape without any strong intervention in it. Here the team creates an elongated building made of reinforced concrete, where the back side is buried in the ground. They placed curved surfaces in various parts of the building, which have direct contact with the external environment. This results in the sounds of the surrounding nature being reflected on these surfaces and amplified, making the visitor focus on the sounds he hears.

The final proposal consists of a combination of an architecture that serves the needs of a hiker, and an architecture that serves various sound and acoustic purposes. The purpose of this diploma thesis project, through this coupling, is to create spaces equipped with the essentials to accommodate a hiker, as well as to slow down the visitor within these spaces or around them. With the second one, they create the choice to the walker to stop, to sit, to focus on what he hears happening around them, as well as on what he sees. Through sound tricks that we have harmonized in our architecture, we expand the boundaries of our interventions, creating spaces without any material substance.

Plans

AXONOMETRIC_PANAGIOTIKO DAM
 
FLOOR PLAN_PANAGIOTIKO DAM

TOPOGRAPHIC-PLAN_PANAGIOTIKO DAM
ELEVATIONS & SECTIONS_PANAGIOTIKO DAM
TOPOGRAPHIC_CHANIA
FLOOR PLAN_CHANIA
ELEVATIONS & SECTIONS_CHANIA
AXONOMETRIC_CHANIA
TOPOGRAPHIC_TRANO ISIOMA
FLOOR PLAN_TRANO ISIOMA
ELEVATIONS & SECTIONS_TRANO ISIOMA
AXONOMETRIC_TRANO ISIOMA


Credits & Details

Project type: Diploma Thesis project

Date: February 2022

Project Title: SoundSpaces: Sound stations on the mountain of Pelion

Students: Koliamitra Aikaterini-Eirini, Sakavala Mantha

Supervisors: Mitroulias Giorgos, Remy Nicolas

University: University of Thessaly, Faculty of Architecture


RELATED ARTICLES