Μix & match _4 χρήσεις, 1 κτίριο | Διπλωματική εργασία από την Άννα-Σοφία Πάρπα και την Κωνσταντίνα Ιωαννίδου

text in EN, GR

Πάφος, Κύπρος. 4 σημεία της πόλης επαναφέρονται σε μια νέα κατάσταση. Διπλωματική εργασία από την Άννα-Σοφία Πάρπα και την Κωνσταντίνα Ιωαννίδου. Η εικόνα τους λειτουργεί ως υπενθύμιση και σημείο αναφοράς και έτσι, ο υφιστάμενος σχεδιασμός τους μεταγράφεται τμηματικά στην πρόταση αποδύοντας 4 διαφορετικές ογκοπλασίες. Παράγονται ένα ορθογώνιο, ένα τριγωνικό, ένα κυλινδρικό και ένα ανοιχτό τετραγωνικό πρίσμα που υιοθετούν την αντίστοιχη χρήση.

Έτσι προκύπτουν:

Η αγορά: o ενεργός πυρήνας δραστηριοποίησης σε σχέση με τους χώρους εργασίας και παραγωγής
Το γήπεδο: η επέκταση της σωματικότητας
Η βιβλιοθήκη: τα πλαίσια αναζήτησης, μετάδοσης και χειραφέτησης της γνώσης
Ο χώρος στάθμευσης:  Εστιάζοντας στους χρήστες, σκιαγραφούνται επτά διαφορετικά σενάρια, εκ των οποίων αναφέρονται τα τέσσερα παρακάτω.

Σενάρια

1. Αίθουσα προβολών – γραφεία – Μπαρ

Στο πρώτο σενάριο ο χρήστης εισέρχεται στο κτίριο από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης, στο σημείο πρόσβασης των οχημάτων. Δυο πανομοιότυποι όροφοι οργανώνονται σύμφωνα με ένα απλό κυκλοφοριακό σύστημα ροών σε διαδρόμους και ράμπες. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει να κατευθυνθεί προς τον δεύτερο όροφο μέσω του κλιμακοστασίου που αποτελεί μέρος του σταθερού πυρήνα που εκτείνεται κατακόρυφα σε όλα τα επίπεδα. Στην ζώνη αυτή χωροθετούνται λειτουργίες όπως το κεντρικό κλιμακοστάσιο, χώροι υγιεινής και λοιποί βοηθητικοί χώροι.

Αφού φτάσει στον δεύτερο όροφο αντικρίζει ένα ευέλικτο περιβάλλον που συνδυάζει μία σειρά από χωρικές συνθήκες με κινητά χωρίσματα που δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας “ιδιωτικών” χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε φορά. Συνευθειακά τοποθετείται και μια αίθουσα προβολών. Μετά το τέλος της διάλεξης, οι συμμετέχοντες μεταβαίνουν στον πρώτο όροφο όπου λειτουργεί κυρίως ως μπαρ και καθιστικοί χώροι.

2. Υπαίθριος χώρος

Οι πρωταγωνιστές της τρίτης ιστορίας διοργανώνουν μια συνάντηση για έναν αγώνα μπάσκετ στον ανοικτό χώρο του κτιρίου. Φτάνουν στη στάση λεωφορείου και κατευθύνονται προς τα γήπεδα. Περιμετρικά των γηπέδων υπάρχουν διάσπαρτα καθίσματα που αξιοποιούνται και ως κερκίδες. Με το τέλος του αγώνα, οι χρήστες συναντιούνται στο εξωτερικό κυλικείο που γειτνιάζει με τα γήπεδα.

Στον εξωτερικό χώρο ο μεταλλικός σκελετός επεκτείνεται ως συνέχεια του υφιστάμενου ακολουθώντας την ίδια λογική του κανάβου. Και τα στοιχεία χωροθετούνται πάνω σ’αυτόν. Επίσης διαφοροποίηση του δαπέδου με χαράξεις γίνεται για να σηματοδοτήσει τις δευτερεύουσες εισόδους προς το κτίριο από τον υπαίθριο χώρο.

3. Αγορά

Στο σενάριο αυτό, η αφήγηση ξεκινά από τον παραγωγό, τις καλλιέργειες και επικεντρώνεται στη διαδικασία μεταφοράς των προϊόντων προς την αγορά. Αφού τα προϊόντα συλλεγούν, ο παραγωγός μεταβαίνει στον υπόγειο χώρο στάθμευσης για μεγάλα οχήματα, όπου μπορεί να γίνει η εκφόρτωση των προϊόντων σε ειδικά κλιμακοστάσια μεγάλων διαστάσεων.

Στη συνέχεια της διαδικασίας, τα προϊόντα μεταφέρονται από τον υπόγειο χώρο στάθμευσης στην αγορά, όπου διαμερίζονται στους πάγκους. Εκεί, οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν ανάμεσα στους πάγκους οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι ώστε να επιτρέπουν την ευκολότερη προβολή και πρόσβαση στα προϊόντα.

4. Fest day

Σε μια μέρα γιορτής το κτίριο ανοίγεται προς τον υπαίθριο χώρο. Δημιουργείται μια ενιαία ατμόσφαιρα ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Οι κινητοί πάγκοι αγοράς είναι ευέλικτοι και επιτρέπουν τη δημιουργία ενός διαδραστικού περιβάλλοντος.

Μέσω αυτής της ιδέας, επιδιώκεται η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που εμπλέκει τους χρήστες και τους παροτρύνει να αλληλεπιδρούν με τον χώρο.

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου: Mix & match. 4 χρήσεις. 1 κτήριο.

Τύπος έργου: Διπλωματική εργασία

Φοιτητική ομάδα: Πάρπα Άννα-Σοφία, Ιωαννίδου Κωνσταντίνα

Kείμενο: Από τις δημιουργούς

Πανεπιστημιακό ίδρυμα: Αρχιτεκτονική σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Paphos, Cyprus. Diploma thesis project by Anna-Sofia Parpa, and Konstantina Ioannidou. Four points of the city are being transformed into a new state. Their image serves as a reminder and reference point, and thus, their existing design is gradually transcribed into a proposal, resulting in four different volumes. They produce a rectangular, a triangular, a cylindrical, and an open square prism, each adopting the corresponding use.

This leads to:

The market: The focal hub of productivity and work-related areas
The stadium: the expansion of physicality
The library: spaces for knowledge search, transmission, and emancipation
The parking area: Focusing on users, seven different scenarios are outlined, of which the following four are mentioned:

Scenarios

1. Meeting room – offices – bar

In the first scenario, the user enters the building from the underground parking area, the access point for vehicles. Two identical floors are organized according to a simple traffic system in corridors and ramps. Then the user chooses to head to the second floor through the staircase, which is part of the stable core that extends vertically through all levels. In this zone, functions such as the central staircase, sanitary spaces, and other auxiliary spaces are located. Upon reaching the second floor, the user encounters a flexible environment that combines various spatial conditions with mobile partitions that allow the creation of ‘private’ spaces according to the needs that arise each time. Additionally, a screening room is located here. After the lecture, the participants move to the first floor, which primarily functions as a bar and lounge area.

2. Outdoor space

The protagonists of the third story organize a basketball match in the building’s outdoor space. They arrive at the bus stop and head towards the courts. Perimeter seats around the courts are used as bleachers. After the game, the users meet at the outdoor kiosk adjacent to the courts.

In the outdoor space, the metal frame extends as a continuation of the existing one, following the same logic of the canvas. Elements are also placed on it. Furthermore, differentiation of the floor with carvings is done to indicate secondary entrances to the building from the outdoor space.

3. Market

In this scenario, the narrative starts with the producer, the crops, and focuses on the process of transferring products to the market. After the products are collected, the producer goes to the underground parking space for large vehicles, where unloading of products into specially designed large-scale staircases can take place.

Then the products are transported from the underground parking area to the market, where they are distributed to the stalls. There, consumers have the opportunity to browse among the stalls, which are designed to allow easier viewing and access to the products.

4. Fest day

On a day of celebration, the building opens up to the outdoor space. A unified atmosphere is created between the interior and the exterior. The mobile market stalls are flexible and allow the creation of an interactive environment. Through this idea, the goal is to create an environment that engages users and encourages them to interact with the space.

Facts & Credits

Project title: Mix & match. 4 uses. 1 building.

Project title: Diploma thesis project

Φοιτητική ομάδα: Parpa Anna-Sofia, Ioannidou Konstantina

Text: Provided by the authors

University: Architecture School, Aristotle University of Thessaloniki


RELATED ARTICLES