Ένας ιερός μονόλιθος_Σχεδιάζοντας έναν πολυθρησκειακό ναό στο παράκτιο μέτωπο του Μοσχάτου | Διπλωματική εργασία από την Αγγελική Μαρία Φανού

text in EN, GR

The main concern of the present thesis project, by Angeliki Maria Fanou, is designing a multifaith temple specifically for the three monotheistic religions, Judaism, Christianity, and Islam, as well as its surroundings as a part of the Moschato’s coastal front.

-text by the authors

The main concern, when it comes to the choice of the location, was the direct connection with a natural water spring because of its importance for all the religions that were researched. The location that was chosen is surrounded by the Kifisos and Ilisos estuaries, which are two rivers that, based on ancient greek history, had great importance when it comes to religion and is considered holy.

The central design axis was to create spaces that would help the visitors fulfill their religious duties but at the same time, we wanted the space to create opportunities for the visitors to meet and communicate with each other. When it comes to the design, the main goal was to translate the three different, architectural and religious vocabularies into one, collective for all, without diminishing the three, unique identities.

The material, the light, and the water were the main tools for this creation of a common architectural vocabulary. The main body movement of the visitors when they enter the monolith is a submersion that aims to gradually isolate the visitors from the existing world and to enter them into another secluded one where the three temples coexist. The sacred monolith has three levels, the first one which functions as a common entryway for the three temples, the second one which is the preparation level and contains one preparation space for every religion and finally the last level which one that contains the three temples.

When it comes to the exterior the sacred monolith is surrounded by a common courtyard with water springs. The project also researched the relationship between religious and non-religious spaces by creating also public places such as squares, pathways, and a planted park on the monoliths’ surrounding space but also places where the two worlds, religious and non-religious are coming together.

The relationship between the human body and the element of water, light as well with the view, was a main concern throughout the whole design process.

Facts & Credits

Project title: A Sacred Monolith-Designing a multifaith temple in Moschato’s coastal front.

Project type: Diploma thesis project

University: School of Architectural Engineering, University of Patras

Student: Fanou Angeliki Maria

Supervisor Professor: Ilias Constantopoulos


Το θέμα που ερευνήθηκε κατά την εκπόνηση αυτής της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός πολυθρησκειακού ναού, ο οποίος απευθύνεται στις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, στον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και στο Ισλαμ, καθώς και του περιβάλλοντος χώρου του στο πλαίσιο της ανάπλασης ενός τμήματος του παραλιακού μετώπου του Μοσχάτου.

-text by the authors

Βασικό κριτήριο επιλογής της τοποθεσίας αποτέλεσε η άμεση επαφή του οικοπέδου με το στοιχείο του νερού, το οποίο έχει πρωταρχικό ρόλο στις θρησκείες που ερευνήθηκαν και συγκεκριμένα με τις εκβολές των ποταμών, Κηφισού και Ιλισού, οι οποίοι κατά την αρχαιότητα είχαν μεγάλη θρησκευτική σημασία πράγμα το οποίο φαίνεται και στο ότι προσωποποιήσεις τους υπήρχαν και στο δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα.

Κεντρικό άξονα σχεδιασμού του ιερού μονόλιθου αποτέλεσε η δημιουργία χώρων στους οποίους να εκπληρώνονται  τα θρησκευτικά καθήκοντα όλων των ομάδων αλλά παράλληλα μέσα από τον σχεδιασμό του να γεννιούνται ευκαιρίες για επαφή, γνωριμία και διάλογο.

Σχεδιαστικά βασικό σκοπό αποτέλεσε η μετάφραση των τριών διαφορετικών, αρχιτεκτονικών, θρησκευτικών γλωσσών σε μια κοινή γλώσσα με την οποία θα τονίζονται οι ομοιότητες που μοιράζονται οι τρεις θρησκείες χωρίς όμως να διαστρεβλώνεται και η ιδιαίτερη ταυτότητα της κάθε μιας. Βασικά εργαλεία για την δημιουργία αυτού του κοινού λεξιλογίου αποτέλεσαν η υλικότητα, το φως και το στοιχείο του νερού.

Η βασική πορεία, του εισερχόμενου στον μονόλιθο σώματος, είναι μια έντονη βύθιση στην οποία ο επισκέπτης σταδιακά αποκόβεται από τα εγκόσμια για να εισέλθει σε έναν κόσμο εσωστρεφή στον οποίο συνυπάρχουν οι τρεις ναοί. Ο μονόλιθος αποτελείται από τρία επίπεδα, τον πρόναο στον οποίο γίνεται και η είσοδος, από το επίπεδο προετοιμασίας, στο οποίο έχουν επιλεχτεί τρείς δράσεις προετοιμασίας από κάθε θρησκεία και τέλος από το επίπεδο των ναών στο οποίο γίνεται και η είσοδος σε αυτούς, ενώ εξωτερικά περιβάλλεται από μια κοινή για όλους αυλή.

Η εργασία επίσης ερεύνησε τη σχέση πνευματικού και κοσμικού χώρου δημιουργώντας και κοσμικές παρεμβάσεις για το ευρύτερο κοινό στο υπόλοιπο οικόπεδο όπως πλατείες, διαδρομές και ένα φυτεμένο πάρκο αλλά και σημεία στα οποία οι δυο κόσμοι έρχονται σε επαφή. Βασικό προβληματισμό σε όλη την εργασία αποτέλεσε η σχέση του σώματος με το νερό, το φως αλλά και τις θεάσεις.

Σχέδια 

Στοιχεία έργου

Τίτλος: Ένας ιερός μονόλιθος-Σχεδιάζοντας έναν πολυθρησκειακό ναό στο παράκτιο μέτωπο του Μοσχάτου.

Είδος έργου: Διπλωματική εργασία

Πανεπιστημιακό ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Φοιτήτρια: Φανού Αγγελική Μαρία

Επιβλέπων καθηγητής: Ηλίας Κωνσταντόπουλος


RELATED ARTICLES