ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ "MEDITERRANEAN FUTURES'' / ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκινά τον Οκτώβριο 2016 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός”. Στόχος του ΠΜΣ είναι ο εμπλουτισμός και η εμβάθυνση στη γνώση των πεδίων της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό. Επιδιώκεται η ανάπτυξη των θεωρητικών και αναλυτικών ικανοτήτων των φοιτητών, καθώς και η εξοικείωσή τους με μια ερευνητική προσέγγιση στον σχεδιασμό σε ανταπόκριση προς τα διαρκώς μεταβαλλόμενα σύγχρονα δεδομένα. 
 
Οι σπουδές του ΠΜΣ θα έχουν διάρκεια ένα έτος –τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα– και θα λάβουν χώρα σε εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Αθήνα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εργαστήρια, εντατικά εργαστήρια, μαθήματα διαλέξεων και σεμινάρια, εκπαιδευτική επίσκεψη ερευνητικού χαρακτήρα σε πόλη του εξωτερικού, ειδική επιστημονική έκδοση της εκπονηθείσας έρευνας και έκθεση των εργασιών του ΠΜΣ στο τέλος του ετήσιου προγράμματος. 
 
Τα μαθήματα θα διδάσκονται από καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και από διακεκριμένους επισκέπτες καθηγητές και αρχιτέκτονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η επιτυχής ολοκλήρωση των μαθημάτων οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αρχιτεκτονική και τον Αστικό Σχεδιασμό (Master in Architecture & Urban Design).
 
Το ερευνητικό πλαίσιο του προγράμματος είναι “Μεσογειακά Μέλλοντα/ Mediterranean Futures.” Το πλαίσιο αυτό θα εξετάσει τις ιδιομορφίες των αστικών κέντρων της Μεσογείου, τη φυσιογνωμία των παραθαλάσσιων τοπίων, τη σημασία της ιστορίας και των πολιτισμικών και δημογραφικών ροών, αλλά και τις προϋποθέσεις και τις επιπτώσεις του τουριστικού φαινομένου. Το ΠΜΣ “Αρχιτεκτονική & Αστικός Σχεδιασμός” θα επιδιώξει να σχεδιάσει τα “μέλλοντα” των φυσικών και κατασκευασμένων τοπίων της Μεσογείου.
 
Στο πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί έως 30 φοιτητές Διπλωματούχοι Τμημάτων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
 
Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στο ποσό των € 5.000, προβλέπεται όμως η παροχή μεγάλου αριθμού υποτροφιών, με τη μορφή πλήρους ή μερικής απαλλαγής από τα δίδακτρα, βάσει οικονομικής ανάγκης ή ακαδημαϊκής επίδοσης.
 
Την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ συγκροτούν οι Καθηγητές Γιάννης Αίσωπος, Διευθυντής του Προγράμματος, Πάνος Δραγώνας και Γεώργιος Πανέτσος.
 
Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος: http://www.arch.upatras.gr/maud

RELATED ARTICLES