H HUB Lighting and Innovation by Kafkas επιμελήθηκε το σχεδιασμό φωτισμού μίας κατοικίας στο Ψυχικό

Το HUB Lighting and Innovation by Kafkas, το νέο conceptual framework της εταιρείας, είναι αφιερωμένο στην αλληλεπίδραση με το φωτισμό μετατρέποντάς τον σε εμπειρία, καθώς η περιήγηση του επισκέπτη έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αναδείξει όχι μόνο φωτιστικά σώματα, αλλά και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. H ομάδα του HUB Lighting and Innovation by Kafkas επιμελήθηκε το σχεδιασμό φωτισμού σε μία πολυτελή κατοικία στην Αθήνα. 

-κείμενο από τους δημιουργούς

Η κατοικία αποτελεί το όριο του ιδιωτικού χώρου και η πρόταση φωτισμού εναρμονίζεται με την αισθητική, τις προσωπικές ανάγκες του ενοίκου και εν τέλει συμβάλει στην ευμάρειά του. Στο παρόν διαμέρισμα στο Ψυχικό, η χρήση design awarded φωτιστικών και η αισθητική παρέμβαση του φωτισμού στο τελικό περιβάλλον του χρήστη αποτέλεσαν την κατευθυντήρια γραμμή της προσέγγισής μας.

Βασική πρόκληση υπήρξε η ενιαία αντιμετώπιση μιας πληθώρας υλικών, καθώς και η σύνθεση αυτών σε ένα ευχάριστο πεδίο. Το διαμέρισμα διαθέτει λευκές και σκούρες επιφάνειες, λείες και τραχιές υφές, ανακλαστικές ή απορροφητικές επικαλύψεις. Καθώς η πρόσληψη του φωτός διαφέρει σημαντικά και η ομοιομορφία του τεχνητού φωτισμού αποτελεί ζητούμενο, η θέση και ο τύπος των φωτιστικών πηγών απαίτησαν ιδιαίτερη διερεύνηση.

Από την πρώτη ανάγνωση του χώρου προέκυψε η ανάγκη για την αποσπασματική επιλογή των σημείων ενδιαφέροντος. Σε δεύτερο χρόνο καθορίστηκε ο τρόπος ανάδειξης αυτών μέσω του φωτός. Χρησιμοποιήθηκαν διακριτικές εφαρμογές, όπως trimless recessed lights και κρυφοί φωτισμοί, αλλά διαμορφώθηκαν και δυναμικές φωτιστικές αποφάσεις, όπως η στρέψη ισχυρών φωτεινών δεσμών σε αντικείμενα με spotlights και η εγγραφή μαύρων γραμμών σε λευκή οροφή που φιλοξενούν tracklights. Στον επιμήκη διάδρομο κίνησης τοποθετήθηκαν σε συστοιχίες nightlights, ενώ στους υγρούς χώρους η στεγανότητα και η εγγύηση των προταθέντων υλικών υπήρξε πρώτη προτεραιότητα.

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου: Πολυτελές διαμέρισμα στην Αθήνα

Τύπος έργου: Villas & Luxury Residences

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Αρχιτεκτονική μελέτη | Εσωτερικός σχεδιασμός: Two Architects Design | Κυβέλη Ανάτς – Άννα Γιαννακοπούλου 

Σχεδιασμός φωτισμού: HUB Lighting and Innovation by Kafkas

Φωτογραφία: Λουίζα Νικολαΐδου


HUB Lighting and Innovation by Kafkas, the company’s new conceptual framework, is dedicated to the interaction with lighting, turning it into an experience, as the visitor’s tour is designed to highlight not only luminaires, but different aspects, values and a wide range of applications.

-Press release

The residence is the boundary of the private space and the lighting proposal is in harmony with the aesthetics, the personal needs of the occupant and ultimately contributes to their prosperity. In the present apartment in Psychiko, the use of design awarded fixtures and the aesthetic intervention of the lighting in the final environment of the user were the guideline of our approach.

In this project the challenge was to deal with a multitude of materials in a unified way and to synthesize them in a pleasant field. The apartment features white and dark surfaces, smooth and rough textures, reflective or absorbent coatings. As light reception varies considerably and uniformity of artificial lighting is a concern, the position and type of light sources required investigation.

In our first encounter with the space a fragmentary selection of points of interest started to emerge. Along the way we defined a new way of highlighting them through the use of light. Discreet lighting fixtures were used like trimless recessed lights and hidden lighting. But also dynamic lighting solutions were employed such as turning strong light beams on objects with spotlights and introducing black tracks with corresponding tracklights on a white ceiling. Arrays of nightlights were installed in the elongated corridor, while in areas that tend to get wet, such as bathrooms, our first priority was to ensure that the proposed materials would be watertight and of premium quality.

Facts & Credits

Project Title: Luxury apartment in Athens

Category: Villas & Luxury Residences

Location: Athens, Greece

Architecture study | Interior design: Two Architects Design | Kyveli Anats – Anna Giannakopoulou

Lighting design: HUB Lighting and Innovation by Kafkas

Photography: Louisa Nikolaidou


RELATED ARTICLES