Η έννοια του luxury living εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αρχιτεκτονική και την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται, αλλά και από το σχεδιασμό του φωτισμού, με τα φωτιστικά στο ξενοδοχείο Dusit Suites Athens να προσθέτουν υψηλή ποιότητα και αισθητική στη διακόσμηση, αναδεικνύοντας τα διάφορα στοιχεία του χώρου. Ο φωτισμός, από το HUB Lighting & Innovation by Kafkas σχεδιάζεται προσεκτικά για να ενσωματώνεται στην αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση του χώρου, προσφέροντας μια πλούσια αίσθηση φωτεινότητας που ενισχύει την πολυτέλεια της εμπειρίας των επισκεπτών.

-κείμενο από τους δημιουργούς 

Η έννοια του luxury living προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από την αρχιτεκτονική, την ποιότητα και τον συνδυασμό των υλικών που υλοποιούν την συνολική σύνθεση. H δημιουργία ενός σύγχρονου και αισθητικά άρτιου ξενοδοχείου απαιτεί, εκτός από αρχιτεκτονικό όραμα, καταρτισμένη επιλογή υλικών που εξασφαλίζουν ποιότητα και αναδεικνύουν συνολικά το έργο.

Τα φωτιστικά που εξοπλίζουν το ξενοδοχείο DUSIT Suites Athens συνδράμουν σε αυτό τον τύπο διαμονής, καθώς διαθέτουν υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου αναδεικνύουν τις ξύλινες επενδύσεις των τοίχων, τις υφές των κλινοσκεπασμάτων,  τα χρώματα και το design των ιδιαίτερων επίπλων, τη μορφολογία των κυβικών όψεων.

H μελέτη φωτισμού εμβαθύνει στην κατασκευή ώστε να εσωκλείεται το φως στα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κάθε χώρου και εν τέλει να συνυπάρχει με όλα τα στοιχεία της διακόσμησης ως ένθερμος υποστηριχτής. Στο lobby τολμά να αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο με custom κατασκευές που είτε χωνεύονται είτε κρέμονται αλλά σε κάθε περίπτωση εκτελούν την ισχυρή τους προσφορά στην διακόσμηση.

Το αποτύπωμα του φωτός προκύπτει ανά χώρο αθροιστικά από κρυφούς φωτισμούς, downlights, tracklights, linear recessed lighting fixtures, δίνοντας μια πλούσια επάρκεια φωτός με πολλαπλές συνιστώσες.  Την επιλογή και την θέση του φωτιστικού σώματος καθορίζει η χρήση της περιοχής και η θέση του χρήστη, ώστε να δημιουργεί για τον τελευταίο το ιδανικό οπτικά περιβάλλον, συνεισφέροντας στην luxurious εμπειρία στο χώρο.

Στοιχεία έργου

Τίτλος έργου: Dusit Suites Athens

Tύπος έργου: Hospitality

Σχεδιασμός φωτισμού: HUB Kafkas

Τοποθεσία: Αθήνα, Ελλάδα

Φωτογραφία: Αθηνά Σούλη


The essence of luxury living in architecture hinges on the quality and composition of materials, but also on the quality of the lighting design, with modern hotels like Dusit Suites Athens emphasizing on the material selection to enhance their aesthetic appeal. In this pursuit, high-quality luminaires play a pivotal role, intricately integrated into each space’s architectural elements, including custom structures in the lobby, resulting in a comprehensive and luxurious lighting design, by HUB Lighting & Innovation by Kafkas that contributes to the overall opulence of the hotel experience.

-text by the authors

The concept of luxury living is derived to a large extent from the architecture, the quality and the combination of materials that implement the overall composition. The creation of a modern and aesthetically perfect hotel requires, apart from the architectural vision, a carefully selected choice of materials that ensure quality and enhance the project as a whole.

The luminaires that equip the Dusit Suites Athens hotel contribute to this type of accommodation, as they have high quality characteristics and therefore highlight the wooden wall coverings, the textures of the bed linen, the colors and design of the particular furniture, the morphology of the cubic facades.

The lighting design deepens the construction so that the light is enclosed in the architectural elements of each space and ultimately coexists with all the elements of the decoration as a fervent supporter. In the lobby it dares to take a leading role with custom structures that either recess or hang but in either case perform their powerful contribution to the decoration. 

The lighting footprint results per space cumulatively from cove lighting, downlights, tracklights, linear recessed lighting fixtures, giving a wide sufficiency of light with multiple components.  The choice and position of the lighting fixture is determined by the use of the area and the position of the user, in order to create for the latter the ideal visual environment, contributing to the luxurious experience in the space.

Facts & Credits

Project title: Dusit Suites Athens

Project type: Hospitality

Lighting design: HUB Kafkas

Area: Athens, Greece

Photography: Athina Souli


RELATED ARTICLES