Συνέδριο "Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Εμπειρίες, Προκλήσεις και Δυνατότητες" | 19-21.11 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων

text in EN, GR

To 1ο  Συνέδριο για τον Συμμετοχικό Σχεδιασμό και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής με τίτλο “Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Εμπειρίες, Προκλήσεις και Δυνατότητες”, θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20, 21 Νοεμβρίου στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.

-press release

Το 1ο συνέδριο «Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Εμπειρίες, Προκλήσεις και Δυνατότητες» πραγματοποιείται σε μια συγκυρία γεμάτη προκλήσεις για το μέλλον του συμμετοχικού σχεδιασμού ως μεθοδολογίας σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που βιώνονται ολοένα και πιο έντονα στην καθημερινή ζωή στο αστικό περιβάλλον, η πρωτόγνωρη εμπειρία της πανδημίας καθώς και οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των πολιτικών της λιτότητας στη λειτουργία των θεσμών περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης διαμορφώνουν τις συνθήκες μέσα στις οποίες δοκιμάζονται και αναπτύσσονται οι νέες μεθοδολογίες για τον αστικό συμμετοχικό σχεδιασμό.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, το συνέδριο φιλοδοξεί να ανοίξει ένα διάλογο γύρω από τoν εκδημοκρατισμό των διαδικασιών αστικού σχεδιασμού και τη διεύρυνση της συμμετοχής τοπικών κοινοτήτων, φορέων και ομάδων ενδιαφέροντος του πληθυσμού. Αντλώντας από τη διεθνή και την εγχώρια εμπειρία πρόκειται να παρουσιαστούν παραδείγματα και καλές πρακτικές καθώς και ο χαρακτήρας, οι δυνατότητες που ανοίγουν και τα όρια που θέτουν οι ισχύουσες θεσμικές διαδικασίες για τον σχεδιασμό στο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Στο συνέδριο συμμετέχουν επαγγελματίες του σχεδιασμού, ερευνητές/τριες, εκπρόσωποι φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.α. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν. 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Με την υποστήριξη:

 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τμήμα Χωροταξίας & Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ)
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το συνέδριο φιλοξενείται στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων (Εχελιδών 19 & Πειραιώς 144).

Το συνέδριο αποτελεί δράση του έργου “participatory LAB” χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 3: Συμμετοχικότητα Πολιτών «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020».


1st Conference on “Participatory Design: City, environment and climate change. Experiences, challenges & potentials” .

-press release

The conference “Participatory Design: City, environment and climate change. Experiences, challenges & potentials” is taking place on November 19, 20, 21, at Serafio City of Athens, at a time full of challenges for the future of participatory design as a methodology and practice of planning and policy-making. Participatory design methods need to be further tested and developed to respond to the tangible effects of climate change on everyday life in cities, the unprecedented experience of the pandemic, as well as the economic and social impact of austerity policies on regional and local government.

Within that context, the conference aims to create a space for dialogue on the democratization of urban planning processes by scaling the active participation of local authorities, communities, groups and organizations. Drawing on experiences from Greece and abroad, the conference aims to showcase examples and good practices, which highlight methods, structures, tactics, as well as possibilities and limitations set by the current policies and procedures in planning at the local and regional level. 

The conference will bring together a wide group of professionals from design practitioners, researchers, representatives of local government agencies, etc. Attendance is free.

Read more here

With the support of: 

 • National Technical University of Athens
 • University of West Attica, Depart of Surveying and Geoinformatics Engineering
 • National and Kapodistrian University of Athens, Department of History and Philosophy of Science
 • Aristotle University of Thessaloniki, School of Spatial Planning and Development
 • Agricultural University of Athens

The conference is hosted at the Serafio of the Municipality of Athens (19 Ehelidon & 144 Piraeus).

The conference is an action of the project “participatory LAB” funded by the Green Fund under Priority Axis 3: Citizen Participation “Innovative actions with citizens” of the funding program “Natural Environment & Innovative Actions 2020”.


RELATED ARTICLES