text in EN, GR

Τo γραφείο Louizi – Louizis Architects επιλέχθηκε, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης περιουσίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, για την εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης επανασχεδιασμού και επανάχρησης  μικρού περιπτέρου,  ως  χώρου έκθεσης και πωλητηρίου αναμνηστικών ειδών του ΑΠΘ.

-Κείμενο από τους δημιουργούς

Κύρια πρόθεση και βασικό στόχο της παρούσης μελέτης αποτέλεσε η μέγιστη δυνατή προβολή του νέου λογοτύπου του Πανεπιστημίου. Η δημιουργία ενός νέου διαδραστικού σημείου αναφοράς μεταβαλλόμενης οπτικής εμπειρίας που αναπαράγει και εκφράζει την ενέργεια ενός δυναμικού χώρου, πνευματικής δραστηριότητας, όπως του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

“Τα στοιχεία που συνθέτουν το νέο λογότυπο εξελίσσονται και δημιουργούν ορθοκανονικές γεωτερικές συνθέσεις οι οποίες οπτικοποιούν έννοιες όπως τη διαρκή κίνηση – εξέλιξη, τη διαφορετικότητα, σταθερότητα, τη συλλογικότητα.”

Η ανωτέρω ρήση ανήκει στους δημιουργούς του νέου λογότυπου, και θεμελιώνει εξίσου τις πρωταρχικές έννοιες που καθορίζουν την αρχιτεκτονική σύνθεση σε λειτουργικό και εννοιολογικό επίπεδο.

Το υφιστάμενο δομοστατικό πλαίσιο της κατασκευής διατηρείται∙ πρόκειται για μεταλλική κατασκευή αποτελούμενη από ορθογωνική επιστέγαση και τρούλο. Εξωτερικά τοποθετείται μια ομοιόθετη λεπτοφυης μεταλλική κατασκευή επενδεδυμένη με πάνελ διάτρητης λαμαρίνας. Προκύπτει μια νέα αρχιτεκτονική όψη που εναγκαλίζει την υφιστάμενη κατασκευή και πάνω στην οποία αποτυπώνονται με εύληπτο  τρόπο το λογότυπο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το σύνολο των γεωμετρικών στοιχείων της νέας οπτικής ταυτότητας.

Η περιμετρική μεταλλική κατασκευή δύναται να εκτελέσει παλινδρομική μηχανική κίνηση ως προς τον κατακόρυφο άξονα, μέσω ειδικής διάταξης που μελετήθηκε και σχεδιάστηκε για το συγκεκριμένο σκοπό, υποκείμενη σε όλους τους περιορισμούς και τηρώντας ταυτόχρονα όλους τους κανόνες ασφαλείας για τη συγκεκριμένη χρήση. 

Στο εσωτερικό του περιπτέρου, εν είδει ελεύθερης κάτοψης, τοποθετείται, με γλυπτικό τρόπο, μια γεωμετρική, ετεροβαρής σύνθεση μεταβαλλόμενων διαστάσεων από ξύλο δρυός,  που ικανοποιεί τις ανάγκες για έκθεση,  πώληση, αποθήκευση και γραφειακή χρήση του νέου περιπτέρου. 

Η διαχείριση του φυσικού φωτός μέσω των διατρητών πάνελ, σε συνδυασμό με τον  εμπρόθετο χειρισμό του τεχνητού φωτός, με τη χρήση στοχευόμενων επιλογών φωτιστικών σωμάτων (διαβάθμιση δέσμης και έντασης φωτός) και διατάξεων αυτοματισμού, αποσκοπούν όχι μόνο στη θεατρική προβολή των προϊόντων αλλά κυρίως στην ανάδειξη της νέας αρχιτεκτονικής όψης που σηματοδοτεί τη νέα οπτική ταυτότητα του ΑΠΘ. 

Με τη δύση του ήλιου, το νέο περίπτερο μεταρσιώνεται σε «αστικό φάρο», πυροδοτώντας μια εξαιρετική οπτική εμπειρία αλλά και πρωτόγνωρη «γνωριμία» του νέου λογότυπου του ΑΠΘ στη φοιτητική κοινότητα του πανεπιστημιακού campus.

Στοιχεία Έργου 

Τίτλος Έργου  Sliding Box 
Τοποθεσία   AUTh campus
Ετος μελέτης  2019
Αρχιτεκτονική Μελέτη  Louizi – Louizis Architects, Ευαγγελία Λουίζη, Κίμων Λουίζης
Μελέτη Φωτισμού  Μπόλματη Μαριάννα
Στατική Μελέτη  Φακής Κωνσταντίνος
Μηχανολογική Μελέτη  Γάτσιος Στέλιος
Φωτορεαλιστικά   High Q Renders

Architecture office Louizi – Louizis Architects was selected, following the call for expression of interest by the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh) Property Development and Management Company, for the preparation of an architectural study on the redesign and reuse of a small pavilion as a place for display and sale of AUTh souvenirs. 

-Text provided by the authors

The main intention and goal of the current study was the greatest possible promotion of the new AUTh logo, as well as the creation of a new interactive reference point of shifting visual experience that reproduces and expresses the fervent energy of a dynamic space of intellectual activity, such as the Aristotle University of Thessaloniki.

“The elements that compose the new logo evolve and create orthonormal geometrical compositions that visualise concepts such as constant movement – evolution, diversity, stability, collectivity”. The above saying belongs to the creators of the new logo, and equally founds the overarching concepts that determine its architectural composition and intentionality at an operational and conceptual level.

The existing structural framework of the construction is maintained; it is an entirely metal construction, consisting of a rectangular roof and a dome. A similar fine metal construction coated with panels of perforated sheet is placed on the outside. A new architectural appearance emerges that embraces the existing structure, while the logo of Aristotle University of Thessaloniki and all the geometrical elements of the new visual identity are depicted on it in an intelligible way.

The perimeter metal construction can execute a back-and-forth mechanical movement in relation to the vertical axis, through a special device studied and designed for the specific purpose, subject to all restrictions and respecting at the same time all the safety rules for the specific use. 

Inside the pavilion, a geometrical, lopsided composition of changing dimensions from oak wood is placed in a sculptural manner, satisfying the needs for display, sale and storage, as well as for office use of the new pavilion.

The management of the natural light through perforated panels, in combination with the deliberate handling of artificial light, with the use of targeted selections of luminaires (gradation of beam and intensity of light) and automation devices, aim at the theatrical display of products, but mostly at the showcase of the new architectural appearance that signifies AUTh’s new visual identity. 

At sundown, the new pavilion turns into an “urban lighthouse”, triggering an exceptional visual experience, but also an unprecedented “first meeting” of the new AUTh logo with the student community of the university campus.

Facts & Credits

Project title  Sliding Box
Location  AUTh campus
Year  2019
Αrchitectural development  Louizi – Louizis Architects, Lili Louizi, Kimon Louizis
Lighting Design  Bolmati Marianna
Civil Engineer  Fakis Costas
Mechanical Engineer  Gatsios Stelios
Rendering  High Q Renders


RELATED ARTICLES